Ktl-icon-tai-lieu

Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU

Hạch toán kế toán tài chính
doanh nghiệp

Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp
TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ,
vàng bạc, kim khí quý, đá quý.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU:
1. Khi phản ánh vào TK 111 "Tiền mặt" số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền
thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên nợ TK
111 "Tiền mặt" mà ghi vào bên nợ TK 113 "Tiền đang chuyển".
2. Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch
toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị.
3. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người
giao, người cho phép nhận, xuất quỹ theo đúng quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc
biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.
4. Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình
tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
5. Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền
mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ
phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
6. Ở nhữnh doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao
dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
Trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì được quy đổi ngoại tệ ra
Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có TK 1112 được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt
Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 theo một trong bốn phương pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước
- Xuất trước; Nhập sau - Xuất trước; Giá thực tế đích danh (Như một loại hàng hóa đặc biệt).
Tiền mặt bằng ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại ngoại tệ trên TK 007 "Ngoại tệ các loại" (Tài
khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).
7. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt đối với các doanh...
TÀI LIU
Hch toán kế toán tài chính
doanh nghip
Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp 9 10 819