Ktl-icon-tai-lieu

hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Được đăng lên bởi dungdung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2360 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý…..năm…..Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu

Nội dung

1

Mã
số

Đối chiếu tài khoản

2

TK Nợ

TK Có

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động
kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế

01

(+)

Lãi

911

4212

(-)

Lỗ

4212

911

627,641, 642

214

-Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn, dài hạn

635

129, 229

- Dự phòng phải thu khó đòi

642

139

- Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho

632

159

- Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn, dài hạn

129,229

515

- Dự phòng phải thu khó đòi

139

711

- Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho

159

711

2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ
(+)

02
Số khấu hao TSCĐ đó trích vào
chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kỳ báo cáo

- Các khoản dự phòng
(+)

(-)

03
Các khoản dự phòng giảm giá
được trích lập vào chi phí sản
xuất kinh doanh trong kỳ

Hoàn nhập các khoản dự phòng
trong kỳ

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối
đoái chưa thực hiện

04

(-)

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái

413

515

(+)

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

635

413

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

2

(-)

111, 112,
113,131,138

131

811, 635, 13311

2 - Phần chi thanh lý, nhượng
bán TSCĐ

711, 515, 33311

111, 112
(+)

1 - Phần thu thanh lý, nhượng
bán TSCĐ

111, 112,
113,331,338

3 - Lãi/ lỗ về thanh lý, nhượng
bỏn TSCĐ (1 + 2)
(-)

Lợi nhuận được chia từ khoản
đầu tư vốn vào đơn vị khác

111,112,138,222.. 515

(-)

Định kỳ thu lãi tín phiếu, trái
phiếu

111,112
121,221

515

635

111,112,341,311..

- Chi phí lãi vay
(+)

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh trước thay đổi vốn lưu
động

06
Chi phí lãi vay phát sinh và đó
ghi nhận vào kết quả kinh
doanh trong kỳ
Mã 08 = mã 01+mã 02+mã
03+mã 04+mã 05+mã 06

- Tăng giảm các khoản phải thu

08

09
Phải thu khách hàng

Hiệu số>0 (-); hiệu số <0 (+)

Chênh lệch số dư cuối kỳ
(SDCK) và số dư đầu kỳ
(SDDK) phải thu khách hàng
(mã131)

(SDCK-SDDK)
TK131

Điều chỉnh phải thu khách
hàng
(+)

Phải thu liên quan đến thanh lý
TSCĐ

131

711, 515, 33311

(-)

Thu tiền liên quan đến thanh lý
TSCĐ

111,112

131

Hiệu số>0 (-); hiệu số <0 (+)

Chênh lệch SDCK-SDDK trả
trước cho người bán (mã 132)

(SDCK-SDDK)
TK331

Hiệu số>0 (-); hiệu số <0 (+)

Chênh lệch SDCK-SDDK phải
thu nội bộ (mã 134)

(SDCK-SDDK)
TK136

Phải thu khác
Hiệu số>0 (-); hiệu số <0 (+)

Chênh lệch SDCK-SDDK phải
thu khác (mã 138)

(SDCK-SDDK)
TK138

Điều chỉnh phải thu khác
(+)

Phải thu liên quan đến thanh lý
TSCĐ

138

711, 515, 33311

3

(-)
...
1
Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý…..năm…..Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu Nội dung
số
Đối chiếu tài khoản
1 2 TK Nợ TK Có
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động
kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
(+) Lãi 911 4212
(-) Lỗ 4212 911
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02
(+) Số khấu hao TSCĐ đó trích vào
chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kỳ báo cáo
627,641, 642 214
- Các khoản dự phòng 03
(+) Các khoản dự phòng giảm giá
được trích lập vào chi phí sản
xuất kinh doanh trong kỳ
-Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn, dài hạn
635 129, 229
- Dự phòng phải thu khó đòi 642 139
- Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
632 159
(-) Hoàn nhập các khoản dự phòng
trong kỳ
- Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn, dài hạn
129,229 515
- Dự phòng phải thu khó đòi 139 711
- Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
159 711
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối
đoái chưa thực hiện
04
(-) Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 413 515
(+) Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 635 413
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05
hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Người đăng: dungdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 10 795