Ktl-icon-tai-lieu

hello

Được đăng lên bởi Nam Ết
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG
I. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty cổ
phần cà phê Mê Trang
1. Sự ra đời và phát triển của công ty.
2 . Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Một số kết quả đạt được gần đây của công ty.
Bảng 1: Phân tích tình hình tài chính năm 2012 – 2013 của công ty cổ
phần cà phê Mê Trang.
II. Tổ chức quản lý của công ty cổ phần cà phê Mê Trang.
1. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lí của công ty Mê Trang
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
III. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty cổ phần tự động hóa Tân
Phát
1. Đặc điểm về bộ máy kế toán
1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên trong bộ máy kế toán.
2 .Hình thức kế toán trong công ty
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áp dụng
tại Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang

...
CHƯƠNG I:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG
I. Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh công ty cổ
phần cà phê Mê Trang
1. Sự ra đời và phát triển của công ty.
2 . Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Một số kết quả đạt được gần đây của công ty.
Bảng 1: Phân tích tình hình i chính năm 2012 2013 của công ty cổ
phần cà phê Mê Trang.
II. Tổ chức quản lý của công ty cổ phần cà phê Mê Trang.
1. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lí của công ty Mê Trang
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
III. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty cổ phần tđộng hóa Tân
Phát
1. Đặc điểm về bộ máy kế toán
1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên trong bộ máy kế toán.
2 .Hình thức kế toán trong công ty
đồ 2.3: Trình tự ghi s theo hình thức Nhật chung áp dụng
tại Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang
hello - Người đăng: Nam Ết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hello 9 10 975