Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt

Được đăng lên bởi tran thi xam
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 5473 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội

1

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Nhận xét của đơn vị thực tập

Sinh viên

: Trần Thị Xõm

MSV

: 0441070036

Lớp

: ĐHKT1- K4

Trờng : Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Đề tài

: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hà Nội, ngày

Sv:Trần Thị Xõm
Lớp ĐHKT1_K4

tháng

năm

Chuyờn đề tốt nghiệp

Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội

2

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Nhận xét của giáo viên hớng dẫn

Giáo viên hớng dẫn : Th.s Trịnh Viết Giang
Sinh Viờn

:Trần Thị Xõm

MSV

: 0441070036

Lớp

:ĐHKT1-K4

Trường

: Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi 1 Khoa KÕ to¸n - KiÓm to¸n
NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp
Sinh viªn : Trần Thị Xâm
MSV : 0441070036
Líp : ĐHKT1- K4
Trêng : §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi
§Ò tµi : Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty CP Công nghệ Nhật Việt
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m
Sv:Trần Thị Xâm Chuyên đề tốt nghiệp
Lớp ĐHKT1_K4
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt - Người đăng: tran thi xam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Cụng nghệ Nhật Việt 9 10 263