Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty THNN Hà Thành

Được đăng lên bởi Sinh Hoang
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 5895 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Khóa luận tốt nghiệp                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP..................................................................8
1.1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN..............................................................................................................8
1.1.1. Ý nghĩa vốn bằng tiền và công tác quản lý vốn bằng tiền trong
doanh nghiệp..............................................................................................8
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp................8
1.1.3. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp..............8
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP.......................................................................................................10
1.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ.................................................................10
1.2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ.........................................10
1.2.1.2. Thủ tục, chứng từ kế toán tiền mặt..........................................11
1.2.1.3. Trình tự kế toán tiền mặt..........................................................12
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.............................................................15
1.2.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng....................................15
1.2.2.2. Thủ tục, chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng..........................15
1.2.2.3. Trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng.........................................15
1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển...............................................................18
1.2.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển......................................18
1.2.3.2. Trình tự kế toán tiền đang chuyển...........................................18
1.3. HỆ THỐNG SỔ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.
......................................................................................................................19
1.3.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ Cái...........19
1.3.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ............20
1.3.3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung...............20
1.3.4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ..........20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠ...
Khóa lu n t t nghi p TR NG I H C CÔNG OÀNƯỜ ĐẠ Đ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP..................................................................8
1.1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN..............................................................................................................8
1.1.1. Ý nghĩa vốn bằng tiền công tác quản vốn bằng tiền trong
doanh nghiệp..............................................................................................8
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp................8
1.1.3. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp..............8
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP.......................................................................................................10
1.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ.................................................................10
1.2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ.........................................10
1.2.1.2. Thủ tục, chứng từ kế toán tiền mặt..........................................11
1.2.1.3. Trình tự kế toán tiền mặt..........................................................12
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.............................................................15
1.2.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng....................................15
1.2.2.2. Thủ tục, chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng..........................15
1.2.2.3. Trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng.........................................15
1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển...............................................................18
1.2.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển......................................18
1.2.3.2. Trình tự kế toán tiền đang chuyển...........................................18
1.3. HỆ THỐNG S SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.
......................................................................................................................19
1.3.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ Cái...........19
1.3.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ............20
1.3.3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung...............20
1.3.4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ..........20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH.
.........................................................................................................................22
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY.........................................22
2.1.1. Sơ lược về công ty..........................................................................22
Sinh viên: Hoàng Thị Sinh - 1 - Lp: KT1A
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty THNN Hà Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty THNN Hà Thành - Người đăng: Sinh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty THNN Hà Thành 9 10 772