Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH thương mại Tiến Đạt

Được đăng lên bởi Shin Yong Sang
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà
nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ
những nước phát triển đến các nước đang phát triển.
Ở nước ta, Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN được thông qua tại kỳ họp thứ
11 Quốc hội khoá IX ngày 10/05/1997 và chính thức áp dụng từ 01/01/1999 thay cho
Luật thuế doanh thu, thuế lợi tức trước đây. Thuế GTGT, thuế TNDN ra đời từ rất lâu
và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nhưng đối với nước ta đây là sắc thuế mới, còn non
trẻ so với sự vận động của cơ chế kinh tế hiện nay ở nước ta. Trong những năm qua,
Nhà nước ta đã không ngừng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hai sắc thuế này.Việc
sửa đổi các chính sách thuế có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp.
Là một công ty thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm
vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Tiến Đạt luôn đạt hiệu
quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong
công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng
những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và
thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế
GTGT hay luật thuế TNDN, công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tư
hướng dẫn và làm theo những hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên,
bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số
hạn chế như cách sắp xếp bộ máy kế toán, việc tổ chức, sử dụng chứng từ, sổ sách và
việc quản lý sử dụng chi phí hợp lý, cần phải khắc phục để công tác kế toán của công
ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách
nhà nước của công ty được tốt hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH
Thương mại Tiến Đạt, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu
nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT và thuế TNDN, kết hợp với
những kiến thức đã học tại trường và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
TS.Trần Phước cùng với cô giáo Đặng Thị Thủy, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện kế

toán thuế tại công ty TNHH Thương mại Tiến Đạt" cho khóa luận tốt nghiệp của
mình.
Kết cấu của bài luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thuế, kế toán thuế GTGT và thuế TNDN
Chương 2: Thực trạng kế toán thuế tại công ty TNHH Thương mại Tiến Đạt
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện...
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Thuế ra đời, tồn tại phát triển cùng với sự hình thành phát triển của Nhà
nước là một vấn đ hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ
những nước phát triển đến các nước đang phát triển.
Ở nước ta, Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN được thông qua tại kỳ họp thứ
11 Quốc hội khoá IX ngày 10/05/1997 chính thức áp dụng từ 01/01/1999 thay cho
Luật thuế doanh thu, thuế lợi tức trước đây. Thuế GTGT, thuế TNDN ra đời từ rất lâu
áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nhưng đối với nước ta đây sắc thuế mới, còn non
trẻ so với sự vận động của chế kinh tế hiện nay ớc ta. Trong những năm qua,
Nhà nước ta đã không ngừng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hai sắc thuế này.Việc
sửa đổi các chính sách thuế có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp.
Là một công ty thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm
vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Tiến Đạt luôn đạt hiệu
quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong
công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán ca công ty đu tuân th theo đúng
nhng quy đnh ca B tài chính, đc bit là trong kế toán v thuế nói chung và
thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng, khi có bt k mt s sa đi nào v lut thuế
GTGT hay lut thuế TNDN, công ty đều thc hin đúng theo c Thông tư
hưng dn và làm theo nhng hưng dn mi nht ca quan thuế. Tuy nhiên,
bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số
hạn chế nhưch sắp xếp bộ máy kế toán, việc tổ chức, sử dụng chứng từ, sổ sách
việc quản sử dụng chi phí hợp lý, cần phải khắc phục để công tác kế toán của công
ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách
nhà nước của công ty được tốt hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH
Thương mại Tiến Đạt, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu
nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT thuế TNDN, kết hợp với
những kiến thức đã học tại trường được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
TS.Trần Phước cùng với giáo Đặng Thị Thủy, em đã chọn đề i "Hoàn thiện kế
Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH thương mại Tiến Đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH thương mại Tiến Đạt - Người đăng: Shin Yong Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH thương mại Tiến Đạt 9 10 195