Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABC

Được đăng lên bởi alaska0912
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABC
Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để
mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, r ồi b ấm OK.
3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.
'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i=1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i=i+3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"

End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " laêm"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoVni = conso
End If
End Function
'==================================
Function D...
i s sang ch trong Excel s d ng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABCĐổ
Cách s d ng:
1. Chép file Doiso.XLA vào th m c Add-inư
i v i Excel XP trên Windows XP:Đố
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
i v i Excel 2000 trên Windows 98:Đố
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
i v i Excel 97 trên Windows 98:Đố
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Kh i ng l i Excel, cài t add-in v a t o cho Excel b ng cách ch n trình n Tools\ Add-Ins độ đặ đơ để
m h p tho i Add-Ins, ch n tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, r i b m OK.
3. Hàm s d ng: vnd(s c n i") đổ
ây là hàm i s ra ch cho 3 b ng mã :Đ đổ
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các b n có th t i t p tin DocsoVn.zip có s n 3 hàm trên.
'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
Hướng Dẫn Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABC - Trang 2
Hướng Dẫn Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABC - Người đăng: alaska0912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng Dẫn Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode. Vni Window. TCVN3 ABC 9 10 414