Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn giải các dạng cơ bản môn nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi haruka-ln89
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HUỲNH BÁ HỌC

1/4

GIẢI BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

GIẢI BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
BÀI TẬP CHƯƠNG II
LÝ THUYẾT
1. Phương pháp định khoản: gồm 4 bước
Bước 1: Xác định chi tiết đối tượng kế toán.
Bước 2: Xem xét đối tượng kế toán thuộc loại tài khoản nào.
Bước 3: Xác định tăng hay giảm của đối tượng kế toán.
Bước 4: Tra cứu số hiệu tại khoản dựa vào nguyên tắc quy
ước ghi kép vào tào khoản để định khảo kế toán.

Ghi chú
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THỐNG NHẤT
TK Loại 1: Tài sản ngắn hạn;
TK Loại 2: Tài sản dài hạn;
TK Loại 3: Nợ phải trả;
TK Loại 4: Vốn chủ sở hữu;
TK Loại 5: Doanh thu của hoạt động kinh doanh chính;
TK Loại 6: Chi phí sản xuất kinh doanh chính;
TK Loại 7: Thu nhập hoạt động khác;
TK Loại 8: Chi phí hoạt động khác;
TK Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh;
TK Loại 0: TK ngoài bảng.
2. Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản
a. Đối với tài khoản tài sản (loại 1, 2)
c. Đối với tài khoản trung gian
Bên Nợ:
- Tài khoản doanh thu (loại 5, 7)
- Số dự đầu kỳ
Bên Nợ:
- Số phát sinh tăng trong kỳ
Số phát sinh giảm trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
Bên Có:
Bên Có:
Số phát sinh tăng trong kỳ
- Số phát sinh giảm trong kỳ
- Tài khoản chi phí ( loại 6, 8)
SDCK = SDĐK + Số PS tăng trong kỳ - Số PS giảm trong Bên Nợ:
kỳ
Số phát sinh tăng trong kỳ
Bên Có:
b. Đối với tài khoản nguồn vốn (loại 3, 4)
Số phát sinh giảm trong kỳ
Bên Nợ:
- Tài khoản kết quả kinh doanh (loại 9)
Số phát sinh giảm trong kỳ
Bên Nợ:
Bên Có:
Tập hợp các chi phí phát sinh
Số dự đầu kỳ
Bên Có:
Số phát sinh tăng trong kỳ
Tập hợp doanh thu hay thu nhập thuần
Số dư cuối kỳ
d. Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán
SDCK = SDĐK + Số PS tăng trong kỳ - Số PS giảm trong Tài khoản này chi ghi đơn (chi ghi bên Nợ hoặc bên Có)
kỳ
e, Tài khoản lưỡng tính là tài khoản vừa có số dư bên
Nợ vừa có số dư và bên Có (TK phải thu - Loại 1, Nhóm
13; TK phải trả - loại 3)
Kết cấu của tài khoản kế toán có dạng như sau:

Các sơ đồ chữ T các nhóm loại TK như sau:

BÀI TẬP
Bài 01. Tại doanh nghiệp A phát sinh nghiệp vụ sau:
1. Khách hàng trả nợ bằng Tiền gửi ngân hàng 10.000.000
2. Nhập kho vật liệu 8.000.000 được trả bằng tiền mặt.


3. Được cấp 1 TSCĐHH nguyên giá 12.000.000
4. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 5.000.000


HUỲNH BÁ HỌC

2/4

GIẢI BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

5. Mua hàng hóa nhập kho trị giá 20.000.000 chưa trả tiền 9. Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000
cho người bán.
10. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên 18.000.000
...
HUNH BÁ HC
1/4
GII I TP MÔN NGUYÊN K TOÁN
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
GII BÀI TP MÔN NGUYÊN LÝ K TOÁN
BÀI TẬP CHƯƠNG II
THUYT
Ghi chú
1. Phương pháp định khon: gm 4 bước
c 1: c định chi tiết đối tượng kế toán.
c 2: Xem t đối tượng kế toán thuc loi tài khon nào.
c 3: c định tăng hay gim ca đối tượng kế toán.
c 4: Tra cu s hiu ti khon da vào nguyên tc quy
ước ghi kép vào tào khon đ định kho kế toán.
H THNG TÀI KHON THNG NHT
TK Loi 1: Tài sn ngn hn;
TK Loi 2: Tài sn i hn;
TK Loi 3: N phi tr;
TK Loi 4: Vn ch s hu;
TK Loi 5: Doanh thu ca hoạt động kinh doanh chính;
TK Loi 6: Chi phí sn xut kinh doanh chính;
TK Loi 7: Thu nhp hoạt động khác;
TK Loi 8: Chi phí hot động khác;
TK Loi 9: Xác định kết qu kinh doanh;
TK Loi 0: TK ngoài bng.
2. Nguyên tc ghi chép vào tài khon
a. Đối vi tài khon tài sn (loi 1, 2)
Bên N:
- S d đầu k
- S phát sinh tăng trong kỳ
- S dư cuối k
Bên Có:
- S phát sinh gim trong k
SDCK = SDĐK + Số PSng trong k - S PS gim trong
k
b. Đối vi tài khon ngun vn (loi 3, 4)
Bên N:
S phát sinh gim trong k
Bên Có:
S d đầu k
S phát sinh tăng trong kỳ
S dư cuối k
SDCK = SDĐK + Số PSng trong k - S PS gim trong
k
c. Đi vi tài khon trung gian
- Tài khon doanh thu (loi 5, 7)
Bên N:
S phát sinh gim trong k
Bên Có:
S phát sinh tăng trong kỳ
- Tài khon chi phí ( loi 6, 8)
Bên N:
S phát sinh tăng trong kỳ
Bên Có:
S phát sinh gim trong k
- Tài khon kết qu kinh doanh (loi 9)
Bên N:
Tp hp các chi pphát sinh
Bên Có:
Tp hp doanh thu hay thu nhp thun
d. Tài khon ngoài bảng cân đối kế toán
Tài khoản này chi ghi đơn (chi ghi bên Nợ hoc bên)
e, i khoản ng tính là tài khon va có s bên
N va có s dư và bên (TK phải thu - Loi 1, Nhóm
13; TK phi tr - loi 3)
Kết cu ca tài khon kế toán dng như sau:
Các sơ đồ ch T các nhóm loi TK như sau:
BÀI TP
i 01. Ti doanh nghip A phát sinh nghip v sau:
1. Khách hàng tr n bng Tin gi ngân hàng 10.000.000
2. Nhp kho vt liệu 8.000.000 được tr bng tin mt.
3. Được cấp 1 TSCĐHH nguyên giá 12.000.000
4. Chi tin mt tm ng cho nhân viên mua hàng 5.000.000
hướng dẫn giải các dạng cơ bản môn nguyên lý kế toán - Trang 2
hướng dẫn giải các dạng cơ bản môn nguyên lý kế toán - Người đăng: haruka-ln89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn giải các dạng cơ bản môn nguyên lý kế toán 9 10 847