Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Được đăng lên bởi nguyennhuphuong92-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán
ST
T
A
I

II

Chỉ tiêu
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110=120=130=140=150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
(110=111+112)
1. Tiền

2. Các khoản tương đương tiền
+ Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn
hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3
tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một
lượng tiền xác định và không có rủi ro trong
chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu
tư tại thời điểm báo cáo.
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
(120=121+129)

Mã
số

Hướng dẫn

100
110
111

112

Số dư Nợ của các tài khoản trên sổ cái
TK 111-Tiền mặt
TK 112-Tiền gửi ngân hàng
TK 113-Tiền đang chuyển
+ Số dư Nợ chi tiết của TK 121-Đầu tư
chứng khoán ngắn hạn trên sổ chi tiết TK
121 gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho
bạc…có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn
không quá 3 tháng kể từ ngày mua

120

1

1. Đầu tư ngắn hạn

121

Số dư Nợ các tài khoản trên sổ cái: TK 121Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (trừ các khoản
tương đương tiền) TK 128 đầu tư ngắn hạn
khác

2

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

129

Số dư Có trên sổ cái:
TK 129-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

130

2

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
(130=131+132+133+134+135+139)
1. Phải thu khách hàng
Dư Nợ TK131 (A): 10.000
Dư Nợ TK131 (B): 12.000
Dư Có TK131 (C): 15.000
2. Trả trước cho người bán

3
4

III
1

131

Tổng số dư Nợ chi tiết của các tài khoản:
TK 131-Phải thu khách hàng.
Giá trị = 10.000 + 12.000 = 22.000

132

Tổng số dư Nợ chi tiết của các tài khoản:
TK 331-Phải trả cho người bán.

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

Số dư Nợ chi tiết của TK 1368-phải thu nội
bộ khác

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng.

134

Số dư Nợ TK 337 –Thanh toán theo tiến độ
kế hoạch hợp đồng xây dựng.

 - HaiTam

Page 1

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán
5

5. Các khoản phải thu khác

135

Tổng số dư Nợ các TK 1385, TK 1388, TK
334, TK 338

6

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

Số dư Có TK 139-DP phải thu khó đòi, chi
tiết các khoản DP phải thu ngắn hạn khó đòi.
Ghi số âm (…)

140

1

IV. Hàng tồn kho
(140=141+149)
1. Hàng tồn kho

2

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

149

V

150

1

V. Tài sản ngắn hạn khác
(150=151+152+154+158)
1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

Số dư Nợ TK 142-CP trả trước ngắn hạn

2

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

3

3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước

154
...
Hướng dn lp Bng cân đối kế toán
www.webketoan.vn - HaiTam Page 1
Hướng dn lp Bng cân đối kế toán
ST
T
Ch tiêu
s
Hướng dn
TÀI SN
A A - TÀI SN NGN HN
(100=110=120=130=140=150)
100
I I. Tin và các khon tương đương tin
(110=111+112)
110
1. Tin 111 S dư N ca các tài khon trên s cái
TK 111-Tin mt
TK 112-Tin gi ngân hàng
TK 113-Tin đang chuyn
2. Các khon tương đương tin
+ Ch tiêu này phn ánh các khon đầu tư ngn
hn có thi gian thu hi hoc đáo hn không quá 3
tháng kh năng chuyn đổi d dàng thành mt
lượng tin xác định không ri ro trong
chuyn đổi thành tin k t ngày mua khon đu
tư ti thi đim báo cáo.
112 + S dư N chi tiết ca TK 121-Đầu tư
chng khoán ngn hn trên s chi tiết TK
121 gm: K phiếu ngân hàng, tín phiếu kho
bc…có thi gian thu hi hoc đáo hn
không quá 3 tháng k t ngày mua
II II. Các khon đầu tưi chính ngn hn
(120=121+129)
120
1 1. Đầu tư ngn hn 121 S dư N các tài khon trên s i: TK 121-
Đầu tư chng khoán ngn hn (trc khon
tương đương tin) TK 128 đu tư ngn hn
khác
2 2. D phòng gim giá đầu tư ngn hn (*) 129 S dư Có trên s cái:
TK 129-D phòng gim giá đầu tư ngn hn.
S liu ch tiêu này được ghi bng s âm
dưới hình thc ghi trong ngoc đơn (…)
III III. Các khon phi thu ngn hn
(130=131+132+133+134+135+139)
130
1 1. Phi thu khách hàng
Dư N TK131 (A): 10.000
Dư N TK131 (B): 12.000
Dư Có TK131 (C): 15.000
131 Tng s dư N chi tiết ca các tài khon:
TK 131-Phi thu khách hàng.
Giá tr = 10.000 + 12.000 = 22.000
2 2. Tr trước cho người bán 132 Tng s dư N chi tiết ca các tài khon:
TK 331-Phi tr cho người bán.
3 3. Phi thu ni b ngn hn 133 S dư N chi tiết ca TK 1368-phi thu ni
b khác
4 4. Phi thu theo tiến độ kế hoch hp đồng xây
dng.
134 S dư N TK 337 Thanh toán theo tiến đ
kế hoch hp đồng xây dng.
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán - Người đăng: nguyennhuphuong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán 9 10 283