Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 2002014TTBTC

Được đăng lên bởi doccovodich
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Báo
cáo lưu chuyển tệ có thể thể được kế toán làm theo 2 phương pháp: trực tiếp và gián tiếp.
Và trong bài viết này Dân Tài Chính sẽ hướng dẫn kế toán cách lập báo cáo lưu chuyển
tiền tệ theo cả 2 phương pháp đó:

1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải
tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” .

Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền
tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển
đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng,
tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ
ngày mua.
Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt
động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo qui định của chuẩn
mực kế toán số 24 ” báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.
– Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu
chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là là các hoạt động đầu tư hay hoạt
động tài chính
– Luồng tiền từ hoạt động đầu từ là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng,
thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương
đương tiền;
– Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về
quy mô và kết cấu của nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.
Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính
sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:
– Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài
sản.
– Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: mua,
bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời
hạn thanh toán không quá 3 tháng.
Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được qui đổi ra đồng tiền chính thức
sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thờ...
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Báo
cáo lưu chuyển tệ có thể thể được kế toán làm theo 2 phương pháp: trực tiếp và gián tiếp.
Và trong bài viết này Dân Tài Chính sẽ hướng dẫn kế toán cách lập báo cáo lưu chuyển
tiền tệ theo cả 2 phương pháp đó:
1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải
tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” .
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 2002014TTBTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 2002014TTBTC - Người đăng: doccovodich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo thông tư 2002014TTBTC 9 10 449