Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toàn misa 2012

Được đăng lên bởi thanhhuy09-gmail-com
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 4788 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME.NET 2012

GVHD: ThS Trần Nam Trung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ
TOÁN MISA-SME.NET 2012
CÁC PHIÊN BẢN
Ngày
26/2/13

Phiên
bản

1.0

Phần có sửa
đổi

Lý do sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Tạo mới

Người sửa

NNLe

TÀI LIỆU PHẢI TUÂN THỦ
Tên tài liệu

Mục

ISO 9001:2008

4.2.3

ISO 27001:2005

4.3.2

Ghi chú

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT
Tên thuật ngữ

Copyright by Công ty Cổ phần MISA

Viết tắt

Ý nghĩa

Trang: 1/67

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME.NET 2012

GVHD: ThS Trần Nam Trung

MỤC LỤC
SƠ ĐỒ THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM...............................................................................................................14
1 Tạo lập dữ liệu kế toán..................................................................................................................................14
1.1 Thao tác..................................................................................................................................................14
1.2 Lưu ý:......................................................................................................................................................15
2 Khai báo các danh mục..................................................................................................................................16
2.1 Hệ thống tài khoản.................................................................................................................................16
2.1.1 Ý nghĩa.............................................................................................................................................16
2.1.2 Thao tác...........................................................................................................................................16
2.1.3 Lưu ý................................................................................................................................................16
2.2 Danh mục phòng ban.............................................................................................................................17
2.2.1 Ý nghĩa.............................................................................................................................................17
2.2.2 Thao tác...........................................................................................................................................17
2.2.3 Lưu ý..................................................................................


 
!"#
$%&'
()'
$*'+,-./
01%
2345-./01% 6%47'!-./01% !89%-./

  
:2;< <=>
&'?"%@%A7 B+ $%+$C


 
&'?$7H?'!I F%J??K? L'!$M/
Copyright by Công ty Cổ phần MISA

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME.NET 2012 GVHD: ThS Trần Nam Trung
<DEF:FG
hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toàn misa 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toàn misa 2012 - Người đăng: thanhhuy09-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toàn misa 2012 9 10 998