Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán

Được đăng lên bởi truclinh19891
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 8859/BTC - KBNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013

Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền
NSTW áp dụng cho TABMIS

Kính gửi:
- Các Vụ Tài chính chuyên ngành – Bộ Tài chính;
- Các Bộ, ngành thuộc Ngân sách Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý
Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày
18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều
hành Ngân sách nhà nước và Quyết định số 3314/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của
Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực
hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS; Bộ Tài
chính hướng dẫn quy trình nhập dự toán, lệnh chi tiền thuộc Ngân sách trung ương
trên TABMIS, như sau:
A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi áp dụng và trách nhiệm của các thành viên tham gia
1. Vụ Ngân sách Nhà nước
Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện nhập dự toán đối với các nhiệm vụ quy
định tại khoản 1 và 2 Điều 3 Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện
nhập dự toán chi Ngân sách trung ương (NSTW) hàng năm vào TABMIS ban hành
kèm theo Quyết định số 3314/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính theo
các quy trình sau:
- Quy trình nhập dự toán và kế toán dự toán cấp 0.
- Quy trình nhập dự toán và kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 1 (kể cả
đối với khoản chi từ nguồn vốn vay nợ, viện trợ của nước ngoài thực hiện theo
hình thức ghi thu, ghi chi giao cho các đơn vị dự toán cấp 1).
- Quy trình nhập dự toán và kế toán dự toán ứng trước cho đơn vị dự toán cấp 1.
- Quy trình nhập dự toán, kế toán phân bổ dự toán bằng lệnh chi tiền.
- Quy trình phân bổ và đồng bộ hóa dự toán chi chuyển giao NSTW cho Ngân
sách địa phương (NSĐP).
- Quy trình nhập dự toán, phân bổ và đồng bộ hóa dự toán trái phiếu chính
phủ giao cho địa phương quản lý.
2. Các Vụ Tài chính chuyên ngành
2.1. Các Vụ Tài chính chuyên ngành là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính có
tham gia TABMIS bao gồm: Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ

Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ I, Tổng cục Dự trữ quốc gia, Cục Tài
chính doanh nghiệp, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.
2.2. Các Vụ Tài chính chuyên ngành có trách nhiệm như sau:
Các Vụ Tài chính chuyên ngành thực hiện nhập dự toán đối với các nhiệm vụ
quy định tại khoản 3 Điều...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 8859/BTC - KBNN
Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền
NSTW áp dụng cho TABMIS
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013
Kính gửi:
- Các Vụ Tài chính chuyên ngành – Bộ Tài chính;
- Các Bộ, ngành thuộc Ngân sách Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Thông số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản
Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Thông số 107/2008/TT-BTC ngày
18/11/2008 của Bộ i chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều
hành Ngân sách nhà nước Quyết định số 3314/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của
Bộ Tài chính v việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực
hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS; Bộ Tài
chính hướng dẫn quy trình nhập dự toán, lệnh chi tiền thuộc Ngân sách trung ương
trên TABMIS, như sau:
A. QUY ĐỊNH CHUNG
I. Phạm vi áp dụng và trách nhiệm của các thành viên tham gia
1. Vụ Ngân sách Nhà nước
Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện nhập dự toán đối với các nhiệm v quy
định tại khoản 1 và 2 Điều 3 Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện
nhập dự toán chi Ngân sách trung ương (NSTW) hàng năm vào TABMIS ban hành
kèm theo Quyết định số 3314/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính theo
các quy trình sau:
- Quy trình nhập dự toán và kế toán dự toán cấp 0.
- Quy trình nhập dự toán và kế toán phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 1 (kể cả
đối với khoản chi từ nguồn vốn vay nợ, viện trợ của nước ngoài thực hiện theo
hình thức ghi thu, ghi chi giao cho các đơn vị dự toán cấp 1).
- Quy trình nhp d toán và kế toán dtoán ng trước cho đơn vdtoán cp 1.
- Quy trình nhập dự toán, kế toán phân bổ dự toán bằng lệnh chi tiền.
- Quy trình phân bổ và đồng bộ hóa dự toán chi chuyển giao NSTW cho Ngân
sách địa phương (NSĐP).
- Quy trình nhập d toán, phân bổ và đồng bộ hóa dự toán trái phiếu chính
phủ giao cho địa phương quản lý.
2. Các Vụ Tài chính chuyên ngành
2.1. Các Vụ Tài chính chuyên ngành là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính
tham gia TABMIS bao gồm: Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ
Kế Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế Toán - Người đăng: truclinh19891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Kế Toán 9 10 482