Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi Dương Nam Hoa
Số trang: 387 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁ
SỔ SÁCH KHO

CÁC BẢNG DANH MỤC

Bảng kê phiếu nhập xuất kho

Danh mục tài khoản

Bảng PB CP mua hàng

Danh mục hàng hóa

Sổ chi tiết VT - HH

Danh mục ngày tháng

Bảng tổng hợp N-X-T

KẾ TOÁN THIÊN Ư
NHẬT KÝ CHUNG

PHIẾU

HỆ THỐNG SỔ SÁCH

Phiếu nhập kho

Sổ Qũy Tiền Mặt - 111

Phiếu xuất kho

Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng - 112

Phiếu Thu

Sổ Cái Các Tài Khoản

Phiếu Chi

Sổ Chi Tiết Tài Khoản

Phiếu Kế Toán

Sổ tổng hợp công nợ phải thu 131
Sổ tổng hợp công nợ phải trả 331

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG


BÁO CÁO KỲ TRƯỚC

Bảng Tổng Hợp Chi Phí Không
Bảng
được
Tính
trừThuế TNDNTạm Tính Qúy

ÁCH KẾ TOÁN
BẢNG TÍNH THÁNG
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao 214

HIÊN ƯNG

Bảng tính Lương

CHUNG

Ổ SÁCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1

Bảng CDPS năm

ng - 112

Bảng cân đối kế toán

n

Báo cáo KQKD

n

Báo cáo LCTT
nợ phải thu 131

Bản thuyết minh BCTC

nợ phải trả 331

ÁN THIÊN ƯNG
enung.com/
Bảng Chấm Công

Bảng Tính Thuế TNCN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006

MÃ TK/KH
111

TÊN TÀI KHOẢN/KHÁCH HÀNG

121
131

Tiền mặt
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền gửi ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Phải thu của khách hàng

131DH

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Hiếu

131DA

Công ty TNHH Đức Anh

131HN

Doanh nghiệp Tư nhân Hải Ngọc

131HD

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dương

131HY

Công ty CP Thương mại Hà Yến

131MC

Công ty TNHH Thương mại Minh Châu

1111
1112
1113
112
1121
1122
1123

133
1331
1332
138

141
141HVH

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1388 Phải thu khác
Tạm ứng
Tạm ứng cho Hoàng Văn Hào

142
152
1521
1522
1523
153
1531
1532
1533
154
1541

Chi phí trả trước ngắn hạn
Nguyên liệu, vật liệu
Nguyên vật liệu chính
Nguyên vật liệu phụ
Nhiên liệu
Công cụ, dụng cụ
Công cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Chi phí SXDK dở dang
Chi phí NVL dở dang

155
156
157
159

211

214

217
221

229
241

242
244
311
315
331NTT
331TQ
331LG
331NV
331JSC
331NC
331TA

1542 Chi phí nhân công dở dang
1543 Chi phí SXC dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi bán
Các khoản dự phòng
1591 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
1592 Dự phòng phải thu khó đòi
1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Tài sản cố định
2111 Tài sản cố định hữu hình
2112 Tài sản cố định thuê tài chính
2113 Tài sản cố định vô h...
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN
SỔ SÁCH KHO CÁC BẢNG DANH MỤC
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
PHIẾU
HỆ THỐNG SỔ SÁCH
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Bảng kê phiếu nhập xuất kho
Danh mục tài khoản
Bảng PB CP mua hàng Danh mục hàng hóa
Sổ chi tiết VT - HH Danh mục ngày tháng
Bảng tổng hợp N-X-T

Phiếu nhập kho
Sổ Qũy Tiền Mặt - 111
Phiếu xuất kho
Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng - 112
Phiếu Thu
Sổ Cái Các Tài Khoản
Phiếu Chi
Sổ Chi Tiết Tài Khoản
Phiếu Kế Toán
Sổ tổng hợp công nợ phải thu 131
Sổ tổng hợp công nợ phải trả 331
hp://ketoanthienung.com/

 !"
#$%&'()*
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: Dương Nam Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
387 Vietnamese
kế toán 9 10 134