Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán căn bản

Được đăng lên bởi nguyentuanvu-neu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
Ngày 20/9, NHTM A cho ông X vay 200 triệu bằng tiền mặt, thời hạn 90 ngày. Lãi suất
1.2%/30 ngày. Tài sản đảm bảo: 250 triệu. Dự thu ngày cuối tháng. Gốc và lãi trả khi đến
hạn. Đến hạn thanh toán, ông X đã trả đủ cả gốc và lãi cho ngân hàng bằng tiền mặt.
Trình bày tất cả các bút toán có liên quan.
(Lãi theo ngày: 200tr*1.2%/30=80.000đ;
Các thời điểm hạch toán: Ngày 20/9; 30/9; 31/10; 30/11; 19/12)
Bài 2:
Số liệu tương tự nhưng Lãi trả định kì ngày 26 hàng tháng. Ông X đã trả đủ cả gốc và lãi
cho ngân hàng theo đúng thỏa thuận.
(Các thời điểm hạch toán: 20/9; 26/9; 30/9; 26/10; 31/10; 26/11; 30/11; 19/12)
Bài 3:
Cũng số liệu tương tự như Bài 1 nhưng đến hạn ông X không đến thanh toán cho ngân
hàng đúng hạn. Đến ngày 27/12 ông X mới đến trả:
a) Đầy đủ cả gốc và lãi cho ngân hàng
b) Do khó khăn trong kinh doanh nên ông X mới chỉ trả được 150 triệu cho ngân hàng, số
còn lại chưa trả đc.
Bài 4:
Số liệu tương tự như Bài 2, phải trả lãi định kì ngày 26 hàng tháng.
a) Ngày 28/9 ông X mới đến thanh toán lãi lần đầu cho ngân hàng.
b) Đến ngày 26 hàng tháng ông X chưa đến trả lãi định kì cho Ngân hàng. Đến tận ngày
phải thanh toán cả gốc lẫn lãi 19/12 ông X mới mang trả ngân hàng toàn bộ số nợ cả gốc
và lãi.
Hạch toán các nghiệp vụ có liên quan tại Ngân hàng A

Bài giải bài tập
Bài 1:
- Số tiền: 200 tr
- Thời hạn: 90 ngày
- Lãi suất: 1.2%/30 ngày
- TS đảm bảo: 250tr
- Dự thu cuối tháng
- Gốc và lãi trả hết hạn
- Đến hạn đã trả hết cả gốc lẫn lãi
Hạch toán:
Ngày 20/09:
- Kế toán tiền gốc:

Nợ TK 2111
200
Có TK 1011
200
- Ghi đơn tài sản thế chấp
Nhập TK 994 250
Ngày 30/09:
- Dự thu lãi cuối tháng: 10 ngày
Số lãi = 200x (1,2%/30)x 10 = 0.8
Nợ TK 3941 0.8
Có TK 702 0.8
Ngày 31/10:
- Dự thu lãi cuối tháng: 31 ngày
Số lãi = 200x (1,2%/30)x 31 = 2.48
Nợ TK 3941 2.48
Có TK 702 2.48
Ngày 30/11:
- Dự thu lãi cuối tháng: 30 ngày
Số lãi = 200x (1,2%/30)x 30 = 2.4
Nợ TK 3941 2.4
Có TK 702 2.4
Ngày 19/12:
- Thu gốc và lãi 19 ngày:
Nợ TK 1011 207.2
Có TK 2111 200
Có /TK 3941 5.68
Có TK 702
1.52
- Xuất TS thế chấp
Xuất TK 994
250
Bài 2:
- Số tiền: 200 tr
- Thời hạn: 90 ngày
- Lãi suất: 1.2%/30 ngày
- TS đảm bảo: 250tr
- Gốc trả khi đến hạn
- Lãi trả vào 26 hàng tháng
- Đã trả theo đúng thỏa thuận
Ngày 20/09:
- Kế toán tiền gốc:
Nợ TK 2111
200
Có TK 1011
200
- Ghi đơn tài sản thế chấp
Nhập TK 994 250
Ngày 26/09:
- Thu lãi 6 ngày:
Tiền lãi = 200x (1,2%/30)x6 = 0.48
Nợ TK 1011 0.48
Có TK 702
0.48

Ngày 30/09:
- Dự thu 4 ngày
Nợ TK 3941 0....

 !"#$%&'()*
&+,&)-.-"-/&0123&425(-6.7
%&87%3.(-.9-25(: !"#&
;*-3<3=5>?&
@'(AB&+,CD&.E
F3$.G"%3E,E,E,EH

I25JK1J'(-.L6;M3&N.(-.9-25(
:A.<OP&
@F3$.G"%3EME,EME,EME,EH
,
FQ)25JK1JJ.7%6.73:
.<%&87R"S.7-
H8T.9-25(:
H06=6U6V>"SW-.JX/:)2
Y5%J-.&
Z
I25JK1J[--5(.L6;M3&
HD"S.735(5T.T:&
H87M3J.7-5(.L6;:&87P
[-3-25\5("S"-:])2X-2
5(&
%33[^=5>?%:
Bi gii bi tp
Bi 1:
_ I2!
_ $%
_ '()*&+,
_ I.-"-/
_ 0123
_ 425(-7%
_ 87%.(-7-25\5(
%3

_ `73!2
Kế toán căn bản - Trang 2
Kế toán căn bản - Người đăng: nguyentuanvu-neu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán căn bản 9 10 867