Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí bán hàng

Được đăng lên bởi nguyenvan711411
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán chi phí bán hàng

Kế toán chi phí bán hàng
Bởi:
Trần Thị Minh Chi

Kế toán chi phí bán hàng :
Trong qúa trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá phải bỏ ra các khoản chi phí cho khâu lưu
thông bán hàng như vận chuyển , bao gói , giao dịch.
Chi phí bán hàng là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu
thụ sản phẩm hang hoá dịch vụ. Chi phí bao gồm các khoản cụ thể khác nhau. Theo quy
định hiện hành, chi phí bán hàng được chia thành các loại:
- Chi phí nhân viên .
- Chi phí vật liệu bao bì
- Chi phí dụng cụ đồ dùng .
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác.
Chi phí bán hàng thực tế phát sinh cần được phân loại tổng hợp đúng các nội dung đã
quy định. Cuối kỳ hạch toán, chi phí bán hàng phải được kết chuyển để xác định kết
quả kinh doanh.Trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ
có hay có ít sản phẩm sản xuất, hàng háo tiêu thụ thì cuối kỳ hạch toán chuyển toàn bộ
hoặc một phần chi phí bán hàng sang theo dõi ở loại “ chi phí chờ kết chuyển” .
Kế toán chi phí bán hàng sử dụng TK641. Căn cứ vào khoản chi phí phát sinh có liên
quan đến chi phí bán hàng, chi phí bán hàng được chia thành 7 tài khoản cấp II :
- TK6411: Chi phí nhân viên
- TK6412: Chi phí vật liệu bao bì

1/4

Kế toán chi phí bán hàng

- TK6413: Chi phí công cụ đồ dùng.
- TK6414: Chi phí khấu hao TSCĐ
- TK6415: Chi phí bảo hành giới thiệu sản phẩm.
- TK6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài.
- TK6418: Chi phí bằng tiên khác.
Khi có các chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng, kế toán căn cứ vào nội dung
các khoản chi phí đó để ghi sổ kế toán phù hợp:
Trình tự kế toán chi phí bán hàng được biểu diễn bằng sơ đồ sau (sơ đồ 8):
Sơ đồ :

2/4

Kế toán chi phí bán hàng

(1): Chi phí nhân viên thuộc khâu bán hàng.
(2) : Chi phí vật liệu bao bì .
(3) : Chi phí CCDC tính vào chi phí bán hàng trong kỳ.
(3b): Phân bổ chi phí trả trước
(4): Trích khấu hao TSCĐ

3/4

Kế toán chi phí bán hàng

(5): Chi phí dịch vụ mua ngoài
(6): Các khoản giảm chi phí bán hàng.
(7): Kết chuyển chi phí bán hàng xác định kết qủa kinh doanh.
(8): Chi phí chờ kết chuyển

4/4

...
Kế toán chi phí bán hàng
Bởi:
Trần Thị Minh Chi
Kế toán chi phí bán hàng :
Trong qúa trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá phải bỏ ra các khoản chi phí cho khâu lưu
thông bán hàng như vận chuyển , bao gói , giao dịch.
Chi phí bán hàng chi phí lưu thông chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu
thụ sản phẩm hang hoá dịch vụ. Chi phí bao gồm các khoản cụ thể khác nhau. Theo quy
định hiện hành, chi phí bán hàng được chia thành các loại:
- Chi phí nhân viên .
- Chi phí vật liệu bao bì
- Chi phí dụng cụ đồ dùng .
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác.
Chi phí bán hàng thực tế phát sinh cần được phân loại tổng hợp đúng các nội dung đã
quy định. Cuối kỳ hạch toán, chi phí bán hàng phải được kết chuyển để xác định kết
quả kinh doanh.Trường hợp doanh nghiệp chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ
hay ít sản phẩm sản xuất, hàng háo tiêu thụ thì cuối kỳ hạch toán chuyển toàn bộ
hoặc một phần chi phí bán hàng sang theo dõi ở loại “ chi phí chờ kết chuyển” .
Kế toán chi phí bán hàng sử dụng TK641. Căn cứ vào khoản chi phí phát sinh liên
quan đến chi phí bán hàng, chi phí bán hàng được chia thành 7 tài khoản cấp II :
- TK6411: Chi phí nhân viên
- TK6412: Chi phí vật liệu bao bì
Kế toán chi phí bán hàng
1/4
Kế toán chi phí bán hàng - Trang 2
Kế toán chi phí bán hàng - Người đăng: nguyenvan711411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán chi phí bán hàng 9 10 571