Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hang-nguyen-thi-thuy
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I :
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
I/ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM :
1/ Khái niệm :
Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của
doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu
chuẩn kỹ thuật và nhập kho.
2/ Đánh giá thành phẩm :
Đánh giá theo chi phí thực tế. Thành phẩm được đánh giá theo giá thành sản xuất
- Đối với thành phẩm nhập : đánh giá theo giá thành thực tế thành phẩm nhập kho.
- Đối với thành phẩm xuất : theo giá thành thực tế được tính theo 1 trong các phương pháp :
+ Bình quân gia quyền
+ Nhập trước xuất trước
+ Nhập sau xuất trước
+ Thực tế đích danh ( ít sử dụng )
Trong hạch toán chi tiết, kế toán có thể sử dụng giá hạch toán bên cạnh giá thực tế để đáp ứng
yêu cầu hạch toán kịp thời. Có thể sử dụng giá thành kế hoạch làm giá hạch toán.
* Nếu sử dụng giá hạch toán làm giá xuất thì giá thành thực tế được tính :
Giá T/tế TP xuất = Giá Htoán TP xuất * Hệ số giá TPhẩm
Giá Ttế TP tồn ĐKỳ + Giá Ttế nhập trong kỳ
Hệ số giá TP =
Giá Htoán TP tồn ĐKỳ + Giá Htoán nhập trong kỳ
3/ Hạch toán chi tiết thành phẩm :
a/ Yêu cầu :
Hạch toán về số lượng và giá trị của từng chủng loại, quy cách thành phẩm trong kho. Việc
hạch toán chi tiết thành phẩm được tiến hành đồng thời ở kho và kế toán. Số liệu hạch toán ở 2
nơi này phải được đối chiếu thường xuyên để đảm bảo phản ánh chính xác tình hình thành
phẩm trong kho.
b/ Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm : kế toán có thể sử dụng các PP sau ( xem
phần kế toán nguyên vật liệu
b1/ Phương pháp thẻ song song :
* Đặc điểm :
- Thủ kho hạch toán chi tiết theo chỉ tiêu số lượng trên thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng loại
thành phẩm có trong kho.
- Kế toán : hạch toán chi tiết theo chỉ tiêu số lượng và giá trị trên thẻ chi tiết thành phẩm, thẻ
chi tiết được mở tương ứng với thẻ kho nghĩa là thẻ kho mở theo từng TP thì thẻ chi tiết cũng
mở theo từng loại TP.
* Nội dung :
- Thủ kho : hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thành phẩm để ghi số lượng nhập, xuất
vào thẻ kho, cuối ngày tính ra số lượng tồn trên thẻ kho.
- Kế toán : Căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thành phẩm do thủ kho chuyển đến ghi số lượng và
giá trị thành phẩm nhập, xuất vào thẻ chi tiết, cuối tháng tính ra số lượng và giá trị tồn kho trên
từng thẻ chi tiết. Số lượng tồn trên thẻ chi tiết được đối chiếu với số ...
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I :
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
I/ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM :
1/ Khái niệm :
Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của
doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu
chuẩn kỹ thuật và nhập kho.
2/ Đánh giá thành phẩm :
Đánh giá theo chi phí thực tế. Thành phẩm được đánh giá theo giá thành sản xuất
- Đối với thành phẩm nhập : đánh giá theo giá thành thực tế thành phẩm nhập kho.
- Đối với thành phẩm xuất : theo giá thành thực tế được tính theo 1 trong các phương pháp :
+ Bình quân gia quyền
+ Nhập trước xuất trước
+ Nhập sau xuất trước
+ Thực tế đích danh ( ít sử dụng )
Trong hạch toán chi tiết, kế toán có thể s dụng giá hạch toán bên cạnh giá thực tế để đáp ứng
yêu cầu hạch toán kịp thời. Có thể sử dụng giá thành kế hoạch làm giá hạch toán.
* Nếu sử dụng giá hạch toán làm giá xuất thì giá thành thực tế được tính :
Giá T/tế TP xuất = Giá Htoán TP xuất * Hệ số giá TPhẩm
Giá Ttế TP tồn ĐKỳ + Giá Ttế nhập trong kỳ
Hệ số giá TP =
Giá Htoán TP tồn ĐKỳ + Giá Htoán nhập trong kỳ
3/ Hạch toán chi tiết thành phẩm :
a/ Yêu cầu :
Hạch toán về số lượng giá trị của từng chủng loại, quy cách thành phẩm trong kho. Việc
hạch toán chi tiết thành phẩm được tiến nh đồng thời ở kho và kế toán. Số liệu hạch toán ở 2
nơi này phải được đối chiếu thường xuyên để đảm bảo phản ánh chính c tình hình thành
phẩm trong kho.
b/ Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm : kế toán thể sử dụng các PP sau ( xem
phần kế toán nguyên vật liệu
b1/ Phương pháp thẻ song song :
* Đặc điểm :
- Thủ kho hạch toán chi tiết theo chỉ tiêu số lượng trên thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng loại
thành phẩm có trong kho.
- Kế toán : hạch toán chi tiết theo chỉ tiêu số lượng và giá trị trên thẻ chi tiết thành phẩm, thẻ
chi tiết được mở tương ứng với thẻ kho nghĩathẻ kho mtheo từng TP thì thẻ chi tiết cũng
mở theo từng loại TP.
* Nội dung :
- Thủ kho : hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thành phẩm để ghi số lượng nhập, xuất
vào thẻ kho, cuối ngày tính ra số lượng tồn trên thẻ kho.
- Kế toán : Căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thành phẩm do thủ kho chuyển đến ghi số lượng và
giá trị thành phẩm nhập, xuất vào thẻ chi tiết, cuối tháng tính ra số lượng và giá trị tồn kho trên
từng thẻ chi tiết. Số lượng tồn trên thẻ chi tiết được đối chiếu với số lượng thành phẩm tồn trên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV : Nguyễn Thị Trần Phước 1
Kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán doanh nghiệp - Người đăng: hang-nguyen-thi-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Kế toán doanh nghiệp 9 10 900