Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Được đăng lên bởi thinhnd3010
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3951 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 2. Kế toán tiền và các loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM,
HÀNG HOÁ
Mục tiêu chung:
• Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật
liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn.
• Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng,
giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho
các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa và chứng khoán ngắn hạn..., trong các
đơn vị hành chính sự nghiệp
2.1. KÉ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

2.1.1. Các loại tiền, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán
2.1.1.1. Tiền và các loại tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Tiền là tài sản kinh phí hoặc vốn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)
được tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị. Các loại tiền ở đơn vị HCSN bao gồm:
Tiền mặt (kể cả tiền Việt Nam và ngoại tệ).
Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý.
Các loại chứng chỉ có giá.
Tiền gửi ở ngân hàng, kho bạc Nhà nước.
2.1.1.2. Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi
Kế toán tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng. Vàng,
bạc, đá quý, kim khí quý và ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế
toán.
Về nguyên tắc: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý và ngoại tệ hạch toán trên các tài
khoản phải được phản ánh theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Để đơn
giản cho công tác kế toán, các tài khoản tiền mặt, tiền gửi kho bạc, ngân hàng phát sinh
bằng ngoại tệ được đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán. Chênh lệch giữa tỷ giá
hạch toán với tỷ giá thực tế được phản ánh vào tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá.
Đối voi vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, ngoài việc theo dõi về mặt giá trị còn phải
được theo dõi chi tiết về mặt số lượng, chất lượng, quy cách theo đơn vị đo lường thống
nhất của Nhà nước Việt Nam các loại ngoại tệ, phải được hạch toán chi tiết theo từng
loại nguyên tệ.
2.1.1.3. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình biến động của các loại
tiền Việt Nam ở đơn vị HCSN như: Tiền mặt (tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ), vàng,
bạc, đá quý, kim khí quý, các loại chứng chỉ có giá, tiền gửi ngân hàng hoặc kho bạc nhà
nước.
Kiểm tra và giám đốc chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiền mặt,
tiền gửi ngân hàng, kho bạc, quản lý ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, cáv loại
chứng chỉ có giá, và các quy định trong chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành.
2.1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.1.2.1. Tài khoản 111 -...
Chương 2. Kế toán tiền và các loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá
Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM,
HÀNG HOÁ
Mục tiêu chung:
Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán các loại vốn bằng tiền, vật
liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn.
Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng,
giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho
các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa chứng khoán ngắn hạn..., trong các
đơn vị hành chính sự nghiệp
2.1. KÉ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
2.1.1. Các loại tiền, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán
2.1.1.1. Tiền và các loại tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Tiền tài sản kinh phí hoặc vốn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)
được tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị. Các loại tiền ở đơn vị HCSN bao gồm:
Tiền mặt (kể cả tiền Việt Nam và ngoại tệ).
Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý.
Các loại chứng chỉ có giá.
Tiền gửi ở ngân hàng, kho bạc Nhà nước.
2.1.1.2. Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi
Kế toán tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Vàng,
bạc, đá quý, kim khí quý ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế
toán.
Về nguyên tắc: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý ngoại tệ hạch toán trên các tài
khoản phải được phản ánh theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Để đơn
giản cho công tác kế toán, các tài khoản tiền mặt, tiền gửi kho bạc, ngân hàng phát sinh
bằng ngoại tệ được đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán. Chênh lệch giữa tỷ giá
hạch toán với tỷ giá thực tế được phản ánh vào tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá.
Đối voi vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, ngoài việc theo dõi về mặt giá trị còn phải
được theo dõi chi tiết về mặt số lượng, chất lượng, quy cách theo đơn vị đo lường thống
nhất của Nhà nước Việt Nam c loại ngoại tệ, phải được hạch toán chi tiết theo từng
loại nguyên tệ.
2.1.1.3. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện tình hình biến động của các loại
tiền Việt Nam đơn vị HCSN như: Tiền mặt (tiền Việt Nam đồng ngoại tệ), vàng,
bạc, đá quý, kim khí quý, các loại chứng chỉ có giá, tiền gửi ngân hàng hoặc kho bạc nhà
nước.
Kiểm tra giám đốc chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi quản tiền mặt,
tiền gửi ngân hàng, kho bạc, quản ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, v loại
chứng chỉ có giá, và các quy định trong chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành.
2.1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.1.2.1. Tài khoản 111 - Tiền mặt
33
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Người đăng: thinhnd3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 9 10 230