Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi Bành Thị Bựa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các bạn đang học kế toán đang cần tìm đề thi môn kế toán hành chính sự nghiệp

Đề 1:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỤ NGHIỆP
(thời gian làm bài: 90 phút)

I.

Tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau ( đơn vị 1000 đ)
A.

Số dư đầu kì một số tài khoản:
- TK 1111:

21.300

- TK 4612:

2.200.000

- TK 6612:

2.200.000

Các tài khoản khác có số dư phù hợp.
B.

Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:

1.

Ngày 2/10, GBC 12, đơn vị nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền : 950.000.

2.

Ngày 3/10 phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 350.000.

3.

Ngày 5/10, rút dự toán KPHĐ về quỹ tiền mặt theo giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt
số tiền là : 970.000.

4.

Ngày 7/10, phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động mua nguyên vật
liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá mua chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , chi
phí vận chuyển trả bằng chuyển khoản 2000.

5.

Ngày 8/ 10, phiếu chi 105, cấp kin h phí cho cấp dưới bằng tiền mặt : 192.000.

6.

Ngày 10/10, mua một bộ máy vi tính sử dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa
thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đã thanh toán
toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106.

7.

Ngày 5/11, nhượng bán một xe ôtô cũ của bộ phậndự án. Nguyên giá 350.000, đã hao
mọn 150.000. Người mua chấp nhận với gia 220.000. Chi phí thanh lí đã trả bằng tiền mặt
theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước.

8.

Ngày 10/12, tình tiền lương phải trả cho CBCNV .

9.

Ngày 10/12, các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ quy định.

10.

Ngày 15/12, Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng cho HĐSN: 17.600.

11.

Ngày 17/12, Phiếu chi 108, chi tiền mặt trả lương CBCNV đã tính ở ngày 10/12.

12.

Ngày 19/12, nhận viện trợ phi dự án một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa nhận được
chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách . Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.

13.

Ngày 20/12, chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức theo phiếu chi 109 : 17.000.

14.

Ngày 21/12, phiếu chi 110, chi hội họp bằng tiền mặt cho hoạt động thường xuyên là
18.600, cho hoạt động dự án là 7.100.

15.

Ngày 22/12, Thanh toán số thực chi hoạt động sự nghiệp từ tiền tạm ứng 15.000, số
còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt theo phiếu thu 78 là 2000.

16.

Ngày 23/12 cấp kinh phí cho cấp dưới bằng chuyển khoản: 72.400.

17.

Ngày 25/12, Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, một TSCĐ mất chưa rõ nguyên nhân .
Nguyên giá 50.000, đã khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt độ...
Các bạn đang học kế toán đang cần tìm đề thi môn kế toán hành chính sự nghiệp
Đề 1: ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỤ NGHIỆP
(thời gian làm bài: 90 phút)
I. Tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau ( đơn vị 1000 đ)
A. Số dư đầu kì một số tài khoản:
- TK 1111: 21.300
- TK 4612: 2.200.000
- TK 6612: 2.200.000
Các tài khoản khác có số dư phù hợp.
B. Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:
1. Ngày 2/10, GBC 12, đơn vị nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền : 950.000.
2. Ngày 3/10 phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 350.000.
3. Ngày 5/10, rút dự toán KPHĐ về quỹ tiền mặt theo giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt
số tiền là : 970.000.
4. Ngày 7/10, phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động mua nguyên vật
liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá mua chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , chi
phí vận chuyển trả bằng chuyển khoản 2000.
5. Ngày 8/ 10, phiếu chi 105, cấp kin h phí cho cấp dưới bằng tiền mặt : 192.000.
6. Ngày 10/10, mua một bộ máy vi tính sử dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa
thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đã thanh toán
toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106.
7. Ngày 5/11, nhượng bán một xe ôtô cũ của bộ phậndự án. Nguyên giá 350.000, đã hao
mọn 150.000. Người mua chấp nhận với gia 220.000. Chi phí thanh lí đã trả bằng tiền mặt
theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước.
8. Ngày 10/12, tình tiền lương phải trả cho CBCNV .
9. Ngày 10/12, các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ quy định.
10. Ngày 15/12, Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng cho HĐSN: 17.600.
11. Ngày 17/12, Phiếu chi 108, chi tiền mặt trả lương CBCNV đã tính ở ngày 10/12.
12. Ngày 19/12, nhận viện trợ phi dự án một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa nhận được
chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách . Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.
Kế toán hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán hành chính sự nghiệp - Người đăng: Bành Thị Bựa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán hành chính sự nghiệp 9 10 206