Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi nynthvan68
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
8/21/2014

2009

Trường
Thắng
TrườngĐại
Đạihọc
họcTôn
TônĐức
Đức
Thắng
Khoa Kế
toánKế
- Kiểm
Khoa
toántoán

MỤC TIÊU

CHƯƠNG 1

• Hiểu được đơn vị hành chính sự nghiệp là gì và
các cấp tổ chức trong các đơn vị này.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC
CÔNG TÁC KẾ TOÁN

• Nhận diện và phân biệt được đặc điểm trong việc
tổ chức kế toán tại các đơn vị hành chính sự
nghiệp.
• Nắm được chế độ kế toán liên quan, nhiệm vụ và
yêu cầu kế toán trong đơn vị hành chính sự
nghiệp.

21/6/2013

2
3
4
5
21/6/2013

2

1.1 Một số vấn đề chung về
đơn vị HCSN

Nội dung
1

201014 - Một số vấn đề chung về
tổ chức công tác kế toán

Một số vấn đề chung về đơn vị HCSN
Đối tượng của kế toán
Nguyên tắc kế toán
Hệ thống các cấp

Kế toán HCSN là một bộ phận quan trọng trong hệ
thống các công cụ quản lý, là một bộ phận cấu
thành của hệ thống kế toán nhà nước; thực hiện
chức năng hệ thống thông tin toàn diện, liên tục
một cách có hệ thống tình hình tiếp nhận, sử dụng
kinh phí, các quỹ tài sản công ở đơn vị thụ hưởng
ngân quỹ của nhà nước, các ngân quỹ công cộng

Nội dung tổ chức
201014 - Một số vấn đề chung về
tổ chức công tác kế toán

3

21/6/2013

201014 - Một số vấn đề chung về
tổ chức công tác kế toán

4

1

8/21/2014

1.1 Một số vấn đề chung về
đơn vị HCSN
Bộ Trưởng BTC đã ký Quyết định số 19/2006/QĐ–
BTC ngày 30/03/2006 về việc Ban hành Chế độ
Kế toán hành chính sự nghiệp, áp dụng cho các
đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ
năm tài chính 2006.
Thông tư 185/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ KTHCSN ban
hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC ngày
30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
21/6/2013

201014 - Một số vấn đề chung về
tổ chức công tác kế toán

5

Họat động trong lĩnh vực Phi sản xuất:
Quản lý nhà nước, Quản lý hành chính;
Giáo dục; Y tế; Quốc phòng; ;

Đặc
điểm
của ĐV
HCSN

Nguồn kinh phí đài thọ thuộc ngân sách nhà
nước và các khoản thu khác do luật định
Việc quản lý tài chính và thực hiện kế toán
ở các đơn vị này chịu sự chi phối trực tiếp
của Luật Ngân sách nhà nước
Có trách nhiệm thu thập, xử lý và cung
cấp thông tin về hoạt động của đơn vị để
phục vụ cho đối tượng sử dụng theo quy định

21/6/2013

201014 - Một số vấn đề chung về
tổ chức công tác kế toán

6

Phân loại đơn vị HCSN
Là các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước

Đvị
HCSN
Đặc điểm
quản lý

Chức năng
hoạt động
Các cơ
quan quản
lý nhà
nước
trung
ương và
địa
phương

21/6/2013

Các
đơn vị
sự
nghiệp
kinh tế

Các tổ
chức
chính
trị xã
hội và
các tổ
chức
nghề
nghiệp
khác.

Các
cơ
quan
an
ninh
q...
8/21/2014
8/21/20148/21/2014
8/21/2014
1
11
1
2009
Trường Đại hc Tôn Đức Thng
Khoa Kế toán - Kim toán
CHƯƠNG 1
MT S VN Đ CHUNG V T CHC
CÔNG TÁC K TOÁN
Trường Đại hc Tôn Đức Thng
Khoa Kế toán
21/6/2013 201014 - Mt s vn đề chung v
t chc công tác kế toán
2
MC TIÊU
Hiu được đơn v hành chính s nghip
các cp t chc trong các đơn v này.
Nhn din và phân bit đưc đặc đim trong vic
t chc kế toán ti các đơn v hành chính s
nghip.
Nm được chế độ kế toán liên quan, nhim v
yêu cu kế toán trong đơn v hành chính s
nghip.
21/6/2013 201014 - Mt s vn đề chung v
t chc công tác kế toán
3
Ni dung
Mt s vn đề chung v đơn v HCSN
1
Đối tượng ca kế toán
2
Nguyên tc kế toán
3
H thng các cp
4
Ni dung t chc
5
21/6/2013 201014 - Mt s vn đề chung v
t chc công tác kế toán
4
1.1 Mt s vn đề chung v
đơn v HCSN
Kế toán HCSN là mt b phn quan trng trong h
thng các công c qun lý, mt b phn cu
thành ca h thng kế toán nhà nước; thc hin
chc năng h thng thông tin toàn din, liên tc
mt cách có h thng tình hình tiếp nhn, s dng
kinh phí, các qu tài sn công đơn v th hưởng
ngân qu ca nhà nước, các ngân qu công cng
Kế toán hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán hành chính sự nghiệp - Người đăng: nynthvan68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế toán hành chính sự nghiệp 9 10 290