Ktl-icon-tai-lieu

kế toán mỹ

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 5939 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHÀO MỪNG CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM 4
Made by : Group 4

Đề
tài:

ACCOUTING
FOR INVENTORIES
(Kế toán hàng tồn kho 1)

GVHD: VÕ THỊ THU HỒNG
Lớp: DH10KT
Made by : Group 4
SVTH: Nhóm 4

Accounting for Inventories

I.
I. Khái
II. Các

niệm và phân loại hàng tồn kho

phương pháp quản lý hàng tồn kho

1.Phương pháp kê khai thường thường xuyên – KKTX ( Perpetual inventory method)
2.Phương pháp kiểm kê định kì – KKĐK ( Periodic inventory method)

III. Đánh giá hàng tồn kho
1. Đánh giá hàng tồn kho theo giá vốn (Pricing the inventory at cost)
2. Đánh giá hàng tồn kho theo mức giá thấp hơn giá thực tế hoặc giá thị trường (Lower of
cost or market – LCM)
3. Đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp ước tính (Valuing inventory by estimation)
Ước tính hàng tồn kho theo giá bán lẻ (Retail inventory method)
Ước tính hàng tồn kho theo lãi gộp (Gross profit method)

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

Made by : Group 4

1.Khái niệm
Hàng tồn kho (Inventories) là
toàn bộ số hàng mà doanh
nghiệp đang nắm giữ với mục
đích :
• Kinh doanh thương mại
• Dự trữ cho việc sản xuất sản
phẩm hay thực hiện dịch vụ
cho khách hàng.
Made by : Group 4

Quầy
Hàng
Hàng
Hàng
●

●

Hàng tồn
kho

Hàng hóa ở
trong kho

Quầy hàng

Hàng hóa kí
gửi

Hàng mua
đang đi
đường

Hàng đã bán
chưa giao
cho khách

Made by : Group 4

Đánh
Đánh giá chính xác giá trị của hàng tồn kho để thể hiện
trên báo cáo tài chính là việc làm vô cùng cần thiết
Hàng tồn kho có phạm vi rộng và giá trị lớn trong các doanh nghiệp
Nên giá trị của chúng có ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài
chính, cụ thể là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập
Số liệu hàng tồn kho bị sai lệch có thể làm ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố
trên BCĐKT
Các ảnh hưởng có tính chất dây chuyền này còn liên quan đến số liệu của
năm sau, vì số dư cuối kì nảy là số dư đầu kì sau của các tài khoản thuộc
BCĐKT

2.Phân loại
Hàng tồn kho trong DN thương mại:
Machandise
Doanh
●

Machandise
inventory
( Hàng hóa
tồn kho)

Doanh nghiệp
thương mại
Goods in
transit( Hàng
đang đi
đường)

Goods on
consignment(
Hàng gửi
bán)
Made by : Group 4

Hàng tồn kho trong DN sản xuất:
Raw materials(
Doanh
●

Doanh
nghiệp sản
xuất

Raw
materials(Nguyên
vật liệu)

Work in process
(sản phẩm đang
chế tạo )

Finished
products (thành
phẩm )

Made by : Group 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

Made by : Group 4

Phương pháp
quản lý hàng
tồn kho

Periodic inventory method
(Phương pháp kiểm kê định kỳ)

Perpetual inventory method
(Phương pháp kê khai
thư...
CHÀO M NG CÔ
VÀ CÁC B N Đ N
V I BÀI THUY T
TRÌNH C A NHÓM 4
Made by : Group 4
kế toán mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán mỹ - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
kế toán mỹ 9 10 990