Ktl-icon-tai-lieu

kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi nhu-vo
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 4170 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG I
TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANH
I. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KINH DOANH:
1. Khái niệm:
Kế toán NHKD là một hệ thống thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài
chính phát sinh trong trong từng ngân hàng kinh doanh (hoặc từng chi nhánh ngân hàng)
bằng một hệ thống các phương pháp đặc trưng.
2. Đối tượng của kế toán NHKD:
Cũng như đối tượng kế toán trong các doanh nghiệp, đối tượng của kế toán NHKD
là Vốn kinh doanh và sự vận động của vốn kinh doanh trong quá trình thực hiện các chức
năng của NHKD. (từ đây có thể gọi tắt là các ngân hàng)
Đối tượng của kế toán NH có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau tuỳ mục
đích nghiên cứu và hướng tiếp cận. Tuy nhiên, cách phân loại phổ biến mà kế toán sử dụng
là cách phân loại theo nguồn hình thành và kết cấu sử dụng vốn kinh doanh.
a.Phân loại theo nguồn hình thành :
Nguồn hình thành vốn kinh doanh của ngân hàng được phân loại như sau:
- Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ, các quỹ (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều
lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo, quỹ dự phòng tài chính, quỹ
dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi .... ) lợi nhuận chưa phân
phốivà chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Các khoản nợ bao gồm vốn huy động dưới các hình thức khác nhau, vốn vay ngân
hàng nhà nước, vay các tổ chức tín dụng khác, vốn trong thanh toán, vốn nhận uỷ thác...
b. Phân loại vốn kinh doanh theo kết cấu sử dụng:
Vốn kinh doanh của ngân hàng được phân thành các loại sắp xếp theo thứ tự của hệ
thống tài khoản hiện hành như sau:
- Vốn bằng tiền (bao gồm tiền mặt, ngân phiếu, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại
quý, đá quý; các loại tiền gửi: tại ngân hàng nhà nước, tại các tổ chức tín dụng trong và
ngoài nước) và các khoản đầu tư tài chính dưới hình thức chứng khoán, góp vốn, mua
cổ phần...
- Cấp tín dụng dưới các hình thức cho vay truyền thống; chiết khấu, tái chiết khấu,
cầm cố, tái cầm cố thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính...xem
như là các khoản phải thu của ngân hàng.
- Tài sản cố định và các tài sản có khác như công cụ lao động, vật liệu dự trữ, các
loại chi phí, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu nội bộ, tạm ứng...
3. Nhiệm vụ của kế toán NHKD :
a. Phản ánh trung thực, rõ ràng, đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế - tài chính
phát sinh trong hoạt động ngân hàng
b. Cung cấp thông tin kinh tế - tài chính cho các đối tượng hữu quan.
c. Giám sát quá trình vận động vốn kinh doanh củ...
1
CHƯƠNG I
T CHC CÔNG TÁC HCH TOÁN K TOÁN
TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANH
I. KHÁI QUÁT V K TOÁN NGÂN HÀNG KINH DOANH:
1. Khái nim:
Kế toán NHKD mt h thng thông tin kim tra các hot đng kinh tế - i
chính phát sinh trong trong tng ngân hàng kinh doanh (hoc tng chi nhánh ngân hàng)
bng mt h thng các phương pháp đặc trưng.
2. Đối tượng ca kế toán NHKD:
Cũng như đối tượng kế toán trong c doanh nghip, đối tượng ca kế toán NHKD
Vn kinh doanh s vn động ca vn kinh doanh trong quá trình thc hin các chc
năng ca NHKD. (t đây có th gi tt là các ngân hàng)
Đối tượng ca kế toán NH có th được phân loi theo nhiu cách khác nhau tu mc
đích nghiên cu và hướng tiếp cn. Tuy nhiên, cách phân loi ph biến mà kế toán s dng
là cách phân loi theo ngun hình thành và kết cu s dng vn kinh doanh.
a.Phân loi theo ngun hình thành :
Ngun hình thành vn kinh doanh ca ngân hàng được phân loi như sau:
- Ngun vn ch s hu bao gm vn điu l, các qu (qu d tr b sung vn điu
l, qu đầu tư phát trin, qu nghiên cu khoa hc đào to, qu d phòng tài chính, qu
d phòng tr cp mt vic làm, qu khen thưởng, qu phúc li .... ) li nhun chưa phân
phivà chênh lch đánh giá li tài sn.
- c khon n bao gm vn huy động dưới các hình thc khác nhau, vn vay ngân
hàng nhà nước, vay các t chc tín dng khác, vn trong thanh toán, vn nhn u thác...
b. Phân loi vn kinh doanh theo kết cu s dng:
Vn kinh doanh ca ngân hàng được phân thành các loi sp xếp theo th t ca h
thng tài khon hin hành như sau:
- Vn bng tin (bao gm tin mt, ngân phiếu, chng t có giá tr ngoi t, kim loi
quý, đá quý; các loi tin gi: ti ngân hàng nhà nước, ti các t chc tín dng trong
ngoài nước) các khon đầu tư tài chính dưới hình thc chng khoán, góp vn, mua
c phn...
- Cp tín dng dưới các hình thc cho vay truyn thng; chiết khu, tái chiết khu,
cm c, tái cm c thương phiếu và các loi giy t giá khác; cho thuê tài chính...xem
như là các khon phi thu ca ngân hàng.
- Tài sn c định các tài sn khác như công c lao động, vt liu d tr, các
loi chi phí, các khon phi thu khách hàng, các khon phi thu ni b, tm ng...
3. Nhim v ca kế toán NHKD :
a. Phn ánh trung thc, ràng, đầy đủ và kp thi các nghip v kinh tế - tài chính
phát sinh trong hot động ngân hàng
b. Cung cp thông tin kinh tế - tài chính cho các đối tượng hu quan.
c. Giám sát quá trình vn đng vn kinh doanh ca ngân hàng.
d. T chc các nghip v giao dch vi khách hàng bo đảm an toàn tài sn to
thun tin ti đa cho khách hàng.
4. Đặc đim ca kế toán NHKD:
kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán ngân hàng - Người đăng: nhu-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
kế toán ngân hàng 9 10 703