Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước

Được đăng lên bởi lenguyet
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6. Kế toán NKP theo
đơn đặt hàng của nhà
nước



Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:


Trình bày khái niệm NKP theo đơn đặt hàng của
nhà nước, nội dung, kết cấu của các tài khoản
được sử dụng để hạch toán NKP theo đơn đặt
hàng của nhà nước.



Định khoản được các nghiệp vụ kế toán NKP theo
đơn đặt hàng của nhà nước.



Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận và tuân th ủ
pháp luật của nhà nước.

Khái niệm


Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà
nước là nguồn kinh phí nhằm thực hiện các
đơn đặt hàng (ĐĐH) mà nhà nước giao. Ví dụ
như thăm dò, khảo sát, đo đạc hoặc mua
sắm tài sản

Tài khoản sử dụng
TK 465 – NKP theo đơn đặt hàng của nhà nước
Nội dung: Dùng để phản ánh tình hình tiếp
nhận và quyết toán NKP theo ĐĐH của nhà
nước.

Kết cấu của tài khoản 465


Bên Nợ:

+ Phản ánh giá trị khối lượng sản phẩm, công
việc hoàn thành theo đơn đặt hàng khi được
nghiệm thu thanh toán.
+ K/c số kinh phí theo ĐĐH đã cấp trong kỳ cho
các đơn vị cấp dưới
+ Số kinh phí sử dụng không hết nộp lại nhà
nước (Do không hoàn thành khối lượng).

Kết cấu của tài khoản 465


Bên Có:

Phản ánh việc tiếp nhận NKP theo đơn đặt
hàng của nhà nước.


Số dư bên Có: Nguồn kinh phí theo đơn đặt
hàng chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng
chưa được quyết toán.




Tài khoản sử dụng
TK 635 – Chi theo đơn đặt hàng của nhà nước

Nội dung: Phản ánh các khoản chi theo đơn
đặt hàng của nhà nước.

Kết cấu tài khoản 635


Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi thực tế phát
sinh theo ĐĐH của nhà nước.



Bên Có: + Các khoản giảm trừ chi phí

+ K/c số chi để xác định chênh
lệch thu, chi.


Số dư bên Nợ: Giá trị ĐĐH chưa hoàn thành.



Tài khoản sử dụng

TK 5112 – Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước
Bên Nợ: + K/c số chi thực tế theo ĐĐH
+ K/c chênh lệch thu lớn hơn chi sang các TK
liên quan.
Bên Có: Các khoản thu theo ĐĐH khi nghiệm
thu bàn giao cho nhà nước.
Số dư bên Có: Các khoản thu chưa được k/c.

Hạch toán quá trình tiếp nhận nguồn kinh phí
theo đơn đặt hàng
1. Khi nhận được dự toán nhà nước giao theo đơn
đặt hàng
Nợ TK 008 – ĐĐH
2. Khi rút dự toán chi theo ĐĐH
Có TK 008 – ĐĐH
Đồng thời ghi tăng NKP theo ĐĐH
Nợ TK 111, 112, 152, 153, 211, 213…
Có TK 465
Nếu rút dự toán để mua TSCĐ phải k/c nguồn: Nợ
TK 635/Có TK 466

Ví dụ 1
1. Đơn vị nhận thông báo dự toán chi theo ĐĐH
250.000.000 đồng
2. Đơn vị rút dự toán kinh phí theo đơn đặt
hàng mua TSCĐ. Giá mua theo hóa đơn gồm cả
thuế GTGT 10% là 110.000.000 đồng.

Định khoản
(ĐVT: 1.000 đồng)
1.

Nợ TK 008 – ĐĐH: 500...
6. K toán NKP theo ế
đ n đ t hàng c a nhà ơ
n cướ
kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước - Người đăng: lenguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước 9 10 430