Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ

Được đăng lên bởi duong-binh-nguyen
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 7043 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Chương 1
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ
1.

KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.1 Khái niệm
Nguyên vật liệu là những tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu
là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và
trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm
được sản xuất.
Đặc điểm nguyên vật liệu là: tham gia vào một chu kỳ sản xuất, thay đổi hình dáng ban đầu sau
quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra.
1.2 Nhiệm vụ kế toán
(1) Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp nguyên vật liệu trên
các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp.
(2) Tính toán và phân bổ chính xác, kịp thời trị giá nguyên vật liệu xuất, dùng cho các đối
tượng khác nhau.
(3) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ nguyên vật liệu, phát hiện kịp thời
các loại nguyên vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng và có biện pháp giải
phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế các thiệt hại.
(4) Thực hiện kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về nguyênvật liệu, tham
gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua, sử dụng nguyên vật liệu
2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1 Phân loại nguyên vật liệu
- Nếu căn cứ vào công dụng chủ yếu của nguyên vật liệu thì vật liệu chia làm các loại:
+ Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình
sản xuất để cấu tạo nên thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm.
+ Vật liệu phụ: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để nâng cao
chất lượng cũng như tính năng, tác dụng của sản phẩm và các loại vật liệu phục vụ cho quá trình
hoạt động và bảo quản các loại tư liệu lao động, phục vụ cho công việc lao động của công nhân.
+ Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu được dùng để tạo năng lượng phục vụ cho sự hoạt động
của các loại máy móc thiết bị và dùng trực tiếp cho sản xuất (nấu luyện, sấy ủi, hấp …)
+ Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại vật...
Chứng từ phản ánh tình hình tăng giảm TSCĐ bao gồm:
- Các hoá đơn, Phiếu chi, UNC,… liên quan đến việc mua TSCĐ
- Các hợp đồng kinh tế (mua, trao đổi, liên doanh, nhượng bán,…) liên quan đến TSCĐ
- Biên bản giao nhận TSCĐ
- Biên bản thanh lý TSCĐ
- Thẻ TSCĐ
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ
2 SỔ TSCĐ
- Sổ Tổng hợp: Được mở và hạch toán tuỳ thuộc vào hình thức kế toán doanh nghiệp sử dụng.
- Đối với hình thức Nhật ký chung:
- Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ:
- Đối với hình thức Nhật ký sổ cái:
- Đối với hình thức Nhật ký chứng từ:
Sổ chi tiết:
a. Thẻ TSCĐ: Để theo dõi, quản từng TSCĐ kế toán sử dụng Thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ được lập
cho từng đối tượng ghi TSCĐ. (Mẫu thẻ TSCĐ tự nghiên cứu).
Căn cứ để lập thẻ TSCĐ biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh TSCĐ, biên bản đánh giá
lại TSCĐ, bảng trích khấu hao TSCĐ và các tài liệu kỹ thuật có liên quan.
b. Sổ TSCĐ: Để theo dõi chi tiết các loại, nhóm TSCĐ theo kết cấu kế toán sử dụng, mở cho
từng bộ phận quản lý sử dụng TSCĐ. Căn cứ để ghi vào số TSCĐ là các thẻ TSCĐ. (Mẫu sổ TSCĐ:
tự nghiên cứu).
3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ
3.1 Tài khoản sử dụng
- TK 211 “TSCĐ hữu hình” có các tài khoản cấp 2:
TK 2112: Nhà cửa, vật kiến trúc
TK 2113: Máy móc thiết bị
TK 2114: Phương tiện vận tải, truyền dẫn
TK 2115: Thiết bị, dụng cụ quản lý
TK 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TK 2118: TSCĐ khác
- TK 213 “TSCĐ vô hình” có các tài khoản cấp 2:
40
Chứng từ gốc
Nhaät kyù chung
Sổ Cái
TK 211
TK 212
TK 213
Chứng từ gốc
Chöùng töø ghi soå
Sổ Cái
TK 211
TK 212
TK 213
Chứng từ gốc
Nhaät kyù soå caùi
TK 211
TK 212
TK 213
Chứng từ gốc
Nhaät kyù chöùng töø
Sổ Cái
TK 211
TK 212
TK 213
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ - Trang 28
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ - Người đăng: duong-binh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ 9 10 0