Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Đi tìm giải pháp từ phân tích bản chất
giao dịch
Để đáp ứng cho sự phát triển và những thay đổi của nền kinh tế cũng như hoạt
động của doanh nghiệp, Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời với vai
trò làm kim chỉ nam cho kế toán viên trong việc thực hiện công việc của mình.
Tính tới thời điểm cuối năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế
toán Việt Nam ngoài ra có thêm một thông tư (thay thế chuẩn mực) về Công cụ
tài chính. Một hệ thống thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực cũng đã được
ban hành và sửa đổi nhằm hỗ trợ tốt hơn người sử dụng. Tuy nhiên, người đọc
vẫn còn gặp những khó khăn khi thuần túy dựa vào Hệ thống Chuẩn mực cũng
như Thông tư hướng dẫn liên quan để tiến hành hợp nhất Báo cáo Tài chính của
Tập đoàn mình. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả mong muốn được đề cập
tới một vài tình huống 'lúng túng' doanh nghiệp có thể gặp phải khi áp dụng
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán
khoản đầu tư vào công ty con cũng như thông tư hướng dẫn tương ứng.
1.
TỶ LỆ NÀO?
Chuẩn mực qui định 'Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải căn cứ
vào báo cáo tài chính của tất cả các công ty con trong nước và ngoài nước do
công ty mẹ kiểm soát', và 'quyền kiểm soát của Công ty mẹ đối với công ty con
được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con';
'quyền kiểm soát của Công ty mẹ được xác định bằng tổng cộng quyền biểu
quyết của Công ty mẹ ở công ty con đầu tư trực tiếp và ở công ty con đầu tư gián
tiếp qua công ty con khác'
Thông tư hướng dẫn có đưa ra ví dụ về quyền kiểm soát và phần lợi ích của
Công ty mẹ đối với công ty con.
Như vậy, rõ ràng ở đây có hai tỷ lệ phần trăm khác nhau được đề cập (quyền
kiểm soát và phần lợi ích), có thể gây bối rối cho kế toán trong việc sử dụng số
liệu, do không hiểu bản chất của từng số liệu cũng như chưa xác định được việc
sử dụng của từng số liệu.
Bản chất vấn đề
·
Quyền kiểm soát: Thông thường được sử dụng để quyết định xem có tồn
tại quan hệ Công ty mẹ – con hay không, từ đó trả lời cho câu hỏi có hợp nhất
Báo cáo tài chính không
·
Phần lợi ích: Được sử dụng để xác định số liệu khi hợp nhất Báo cáo tài

chính
·
Ví dụ (Trang 49/ Thông tư 161): Công ty mẹ A sở hữu 80% giá trị tài sản
thuần của Công ty B. Công ty B sở hữu 75% giá trị tài sản thuần của Công ty C
Quyền kiểm soát của A tại
Phần lợi ích của A tại
B
C
B
C

80%

70%
(thông qua B)

80%

56%
(80% x 70%)

Là công ty con

Là công ty con
2.
BÁO CÁO TÀI CHÍ...
HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Đi tìm giải pháp từ phân tích bản chất
giao dịch
Để đáp ứng cho sự phát triển và những thay đổi của nền kinh tế cũng như hoạt
động của doanh nghiệp, Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời với vai
trò làm kim chỉ nam cho kế toán viên trong việc thực hiện công việc của mình.
Tính tới thời điểm cuối năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế
toán Việt Nam ngoài ra có thêm một thông tư (thay thế chuẩn mực) về Công cụ
tài chính. Một hệ thống thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực cũng đã được
ban hành và sửa đổi nhằm hỗ trợ tốt hơn người sử dụng. Tuy nhiên, người đọc
vẫn còn gặp những khó khăn khi thuần túy dựa vào Hệ thống Chuẩn mực cũng
như Thông tư hướng dẫn liên quan để tiến hành hợp nhất Báo cáo Tài chính của
Tập đoàn mình. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả mong muốn được đề cập
tới một vài tình huống 'lúng túng' doanh nghiệp có thể gặp phải khi áp dụng
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán
khoản đầu tư vào công ty con cũng như thông tư hướng dẫn tương ứng.
1. TỶ LỆ NÀO?
Chuẩn mực qui định 'Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải căn cứ
vào báo cáo tài chính của tất cả các công ty con trong nước và ngoài nước do
công ty mẹ kiểm soát', và 'quyền kiểm soát của Công ty mẹ đối với công ty con
được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con';
'quyền kiểm soát của Công ty mẹ được xác định bằng tổng cộng quyền biểu
quyết của Công ty mẹ ở công ty con đầu tư trực tiếp và ở công ty con đầu tư gián
tiếp qua công ty con khác'
Thông tư hướng dẫn có đưa ra ví dụ về quyền kiểm soátphần lợi ích của
Công ty mẹ đối với công ty con.
Như vậy, rõ ràng ở đây có hai tỷ lệ phần trăm khác nhau được đề cập (quyền
kiểm soát và phần lợi ích), có thể gây bối rối cho kế toán trong việc sử dụng số
liệu, do không hiểu bản chất của từng số liệu cũng như chưa xác định được việc
sử dụng của từng số liệu.
Bản chất vấn đề
· Quyền kiểm soát: Thông thường được sử dụng để quyết định xem có tồn
tại quan hệ Công ty mẹ – con hay không, từ đó trả lời cho câu hỏi có hợp nhất
Báo cáo tài chính không
· Phần lợi ích: Được sử dụng để xác định số liệu khi hợp nhất Báo cáo tài
Kế toán tài chính - Trang 2
Kế toán tài chính - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế toán tài chính 9 10 402