Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Ê Ê Rẻ Lắm
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
KHOA KẾ TOÁN

Đề tài:

BÁO CÁO BỘ PHẬN
GVHD: Th.S Đỗ Quyên
NHÓM: 09-36k06.2
Trần Thị Duyên
Nguyễn Thị Mỹ Hà
Nguyễn Thị Hà Ni
Lê Thị Hoàng Linh
Đặng Thị Kim Thanh

Copyright © Wondershare Software

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI BÁO CÁO
 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 BÁO CÁO QUẢN TRỊ

BÁO
CÁO
BỘ
PHẬN

 BÁO CÁO BỘ PHẬN

BÁO CÁO BỘ PHẬN (BCBP)
 QUY ĐỊNH LẬP
 TRÁCH NHIỆM LẬP
 CÁC BỘ PHẬN LẬP
 CÁCH LẬP VÀ TRÌNH BÀY

THỰC TRẠNG LẬP & TRÌNH BÀY BCBP
HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Nhóm 9

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI BÁO CÁO

BÁO CÁO
THƯỜNG
NIÊN

• Báo cáo định kỳ về hoạt động và kết quả hoạt động của
doanh nghiệp trong năm tài chính
• Giới thiệu cho các nhà đầu tư một cách đầy đủ các hoạt
động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp
• Báo cáo về các hoạt động của hội đồng quản trị ( HĐQT)

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ

BÁO CÁO
BỘ PHẬN

• Nhà đầu tư có thêm thông tin về các hoạt động, quyết định
cũng như giao dịch của HĐQT
• Báo cáo so sánh DT, CP của từng bộ phận nằm trong cơ
cấu SXKD của DN nhằm xác định kết quả KD của từng bộ
phận trong tổ chức
• Nhằm hỗ trợ thông tin cho người sử dụng: Hiểu rõ về tình
hình hoạt động các năm trước, đánh giá đúng về những
rủi ro và lợi ích kinh tế của DN theo các bộ phận

Nhóm 9

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI BÁO CÁO

 BÁO CÁO BỘ PHẬN

Báo cáo bộ phận phản
ánh kết quả kinh doanh
của toàn bộ tổ chức và
các bộ phận chủ yếu
trong tổ chức

BCBP được lập theo
phương pháp biến phí
Đặc
điểm
Báo cáo bộ phận được
lập nhằm mục đích sử
dụng trong nội bộ tổ
chức.

Bộ phận có thể là 1 khu
vực, một đơn vị, một phòng
ban, nên KQKD ở từng bộ
phận không phải lúc nào
cũng gắn với trách nhiệm
của GĐ bộ phận.

Nhóm 9

BÁO CÁO BỘ PHẬN (BCBP)

 QUY ĐỊNH LẬP

Việc lập báo cáo bộ phận tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 28
Báo cáo tài chính bộ phận cũng bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản
thuyết minh báo cáo tài chính như quy định trong Chuẩn mực số 21
“Trình bày báo cáo tài chính”.
 TRÁCH NHIỆM LẬP

-Tất cả các DN có chứng khoán trao đổi công khai, doanh nghiệp
đang phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán
-Các DN không phát hành hoặc không có chứng khoán trao đổi công
khai được khuyến khích trình bày các thông tin về báo cáo bộ phận.
 Nếu DN không phát hành hoặc không có chứng khoán trao đổi
công khai tự nguyện áp dụng chuẩn mực này thì phải tuân thủ đầy
đủ các quy định của chuẩn mực.

Nhóm 9

BÁO CÁO BỘ PHẬN (BCBP)

Bộ phận theo lĩnh
vực kinh doanh

+Tính chất của hàng
hóa v...
Copyright © Wondershare Software
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
KHOA KẾ TOÁN
Đề tài:
BÁO CÁO BỘ PHẬN
GVHD: Th.S Đỗ Quyên
NHÓM: 09-36k06.2
Trần Thị Duyên
Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Thị Hà Ni
Thị Hoàng Linh
Đặng Thị Kim Thanh
Kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính - Người đăng: Ê Ê Rẻ Lắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kế toán tài chính 9 10 286