Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Được đăng lên bởi Oanh Oanh
Số trang: 603 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình kế toán điện tử
HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
GIỚI THIỆU
I. VỀ TÁC GIẢ
Tên giáo trình: Kế toán tài chính 1
Tác giả : GVC. Phan Đình Ngân
Khoa Kế toán – Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Huế
Điện thoại liên lạc: 054 3529834 NR; 0914237190
II. CÁC TỪ KHÓA
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kế toán vốn bằng tiền
3. Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
4. Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và đầu tư XDCB
5. Kế toán lao động và tiền lương
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
8. Kế toán hoạt động tài chính, các hoạt động khác và xác định KQKD
9. Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp
10. Kế toán vốn chủ sở hữu
11. Phương pháp lập báo cáo kế toán tài chính
12. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
13. Kế toán tài chính 1
14. Kế toán tài chính 2
15. Kế toán tài chính 3
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH
- Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành đào tạo về Kinh tế và Quản
trị kinh doanh
- Giáo trình có thể dùng cho các Trường có đào tạo ngành kế toán, ngành kinh
tế, ngành ngân hàng, ngành quản trị kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: người học đã kinh qua học phần Lý
thuyết kế toán
- Giáo trình này đã xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 2007

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

--------GVC. PHAN ĐÌNH NGÂN
THS. HỒ PHAN MINH ĐỨC

2008




MỤC LỤC


Nội dung
Chương 1- Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp
Chương 2 – Kế toán vốn bằng tiền
Chương 3 – Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương 4 – Kế toán TSCĐ, BĐS đầu tư, đầu tư Xây dựng cơ
bản
Chương 5 – Kế toán lao động và Tiền lương
Chương 6 – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm
Chương 7 – Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
Chương 8 – Kế toán hoạt động tài chính , các hoạt động khác
và xác định kết quả kinh doanh
Chương 9 – Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp
Chương 10 – Kế toán vốn chủ sở hữu
Chương 11 – Phương pháp lập báo cáo kế toán tài chính
Phụ biểu



Trang
số
01
27
34
46
102
112
128
148
185
241
265

Chương 1. Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP
Mục tiêu chung
Giúp cho người học hệ thống hoá, khái quát hoá những nội dung cơ bản của
chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp.
Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài khoản,
sổ sách và báo biểu kế toán theo chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của
doanh nghiệp.
Kế toán là việc thu thập, xử...
Giáo trình kế toán điện tử
HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
GIỚI THIỆU
I. VỀ TÁC GIẢ
Tên giáo trình: Kế toán tài chính 1
Tác giả : GVC. Phan Đình Ngân
Khoa Kế toán – Tài chính
Trường Đại học Kinh tế Huế
Điện thoại liên lạc: 054 3529834 NR; 0914237190
II. CÁC TỪ KHÓA
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kế toán vốn bằng tiền
3. Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
4. Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và đầu tư XDCB
5. Kế toán lao động và tiền lương
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
8. Kế toán hoạt động tài chính, các hoạt động khác và xác định KQKD
9. Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp
10. Kế toán vốn chủ sở hữu
11. Phương pháp lập báo cáo kế toán tài chính
12. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
13. Kế toán tài chính 1
14. Kế toán tài chính 2
15. Kế toán tài chính 3
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH
- Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành đào tạo về Kinh tế và Quản
trị kinh doanh
- Giáo trình có thể dùng cho các Trường có đào tạo ngành kế toán, ngành kinh
tế, ngành ngân hàng, ngành quản trị kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: người học đã kinh qua học phần Lý
thuyết kế toán
- Giáo trình này đã xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 2007
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Người đăng: Oanh Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
603 Vietnamese
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 9 10 411