Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài chính 2

Được đăng lên bởi anh-nguyet-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

Tài liệu

KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG
SẢN ĐẦU TƯ

1.
2.
3.
4.

Chuẩn mực kế toán 05 – Bất động sản đầu tư.
Thông tư 23/2005/TT-BTC.
Luật kinh doanh BĐS ban hành ngày 26/6/2006.
Luật đất đai ban hành ngày 10/3/2003 (Mục 3 Giao đất, cho thuê đất- căn cứ xác lập quyền sử
dụng đất).

Bất động sản đầu tư
1.1. Tổng quan về Bất động sản đầu tư
1.1.1 Khái niệm
 Bất động sản
BĐS là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công
trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản
gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản
khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp
luật quy định
(Theo Bộ Luật Dân Sự - Điều 174)

Chưa
Chờ
xác định
tăng giá mục đích
sử dụng
trong TL

Nhà
(nắm giữ)

Cho thuê
theo một
hoặc nhiều
HĐ thuê
Hoạt động

Nắm giữ nhằm
mục đích thu lợi
từ việc cho thuê
hoặc chờ tăng
giá

Không phải để:
- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp HH,DV, sử
dụng cho mục đích quản lý hoặc
- Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông
thường

Các trường hợp đặc biệt ghi nhận là BĐS đầu tư
- Đối với BĐS đầu tư vừa cho thuê hoạt động hoặc chờ
tăng giá và một phần sử dụng cho hoạt động SXKD thì:

BĐSĐT
Quyền SDĐ
(do DN mua lại,
nắm giữ)

BĐSĐT là BĐS gồm:
 Quyền sử dụng đất
 Nhà, một phần của nhà
 Hoặc cả nhà cả đất
 Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng
(nắm giữ)

Phần sử dụng cho
sản xuất và quản lý

Cho thuê
theo một
hoặc nhiều
HĐ thuê
Hoạt động

TSCĐ

Phần cho thuê
hoặc chờ tăng giá

BĐSĐT

1



Trường hợp BĐSĐT không bán được riêng rẽ và phần
sử dụng cho kinh doanh hoặc cho quản lý là không đáng
kể thì hạch toán là BĐSĐT.
Nếu tỷ lệ

BĐS mua để bán trong kỳ hoạt động KD
thông thường hoặc XD để bán trong tương lai
gần (TK 1567) (VAS 02 – HTK)

30%/70%...;
50%/50%
hạch toán?

Cho thuê
hoạt động
(80%)

Không
phải
BĐSĐT
Văn phòng
(20%)

Bất động sản đầu tư

1.1 Tổng quan về Bất động sản đầu tư

BĐS được XD cho bên thứ ba (VAS 15 –
HĐXD)
BĐS chủ sở hữu sử dụng bao gồm BĐS nắm
giữ để sử dụng trong tương lai (VAS 03 ,VAS
04– TSCĐHH,VH)
BĐS đang trong quá trình xây dựng chưa
hoàn thành với mục đích để sử dụng trong
tương lai.

Điều kiện ghi nhận BĐSĐT

1.1.2. Điều kiện ghi nhận BĐS đầu tư

Chắc chắn thu được
lợi ích kinh tế trong
tương lai

NG của BDS đầu tư
phải được xác định
một cách đáng tin cậy

 Doanh nghiệp cần phải đánh giá mức độ chắc chắn gắn
liền với việc thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai
mà chúng có thể mang lại trên cơ sở những thông tin hiện
có tại thời điểm ghi nhận

1.1.3 Xác định giá trị BĐS đầu tư
a. Xác định giá trị ban đầu của BĐSĐT
Xác định g...
1
Chương 4
KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG
SẢN ĐẦU TƯ
Tài liệu
1. Chuẩn mực kế toán 05 – Bất động sản đầu tư.
2. Thông tư 23/2005/TT-BTC.
3. Luật kinh doanh BĐS ban hành ngày 26/6/2006.
4. Luật đất đai ban hành ngày 10/3/2003 (Mục 3 -
Giao đất, cho thuê đất- căn cứ xác lập quyền sử
dụng đất).
1.1. Tổng quan về Bất động sản đầu tư
1.1.1 Khái niệm
Bất động sản
BĐS các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công
trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản
gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản
khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp
luật quy định
(Theo Bộ Luật Dân Sự - Điều 174)
Bất động sản đầu
BĐSĐT là BĐS gồm:
Quyền sử dụng đất
Nhà, một phần của nhà
Hoặc cả nhà cả đất
Cơ sở hạ tầng
Không phải để:
- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp HH,DV, sử
dụng cho mục đích quản lý hoặc
- Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông
thường
Nắm giữ nhằm
mục đích thu lợi
từ việc cho thuê
hoặc chờ tăng
giá
Quyền SDĐ
(do DN mua lại,
nắm giữ)
Nhà
(nắm giữ)
Cơ sở hạ tầng
(nắm giữ)
Chờ
tăng giá
Chưa
xác định
mục đích
sử dụng
trong TL
Cho thuê
theo một
hoặc nhiều
HĐ thuê
Hoạt động
Cho thuê
theo một
hoặc nhiều
HĐ thuê
Hoạt động
BĐSĐT
Các trường hợp đặc biệt ghi nhận là BĐS đầu
- Đối với BĐS đầu tư vừa cho thuê hoạt động hoặc chờ
tăng giá và một phần sử dụng cho hoạt động SXKD thì:
Phần cho thuê
hoặc chờ tăng giá
Phần sử dụng cho
sản xuất và quản lý
BĐSĐT
TSCĐ
kế toán tài chính 2 - Trang 2
kế toán tài chính 2 - Người đăng: anh-nguyet-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế toán tài chính 2 9 10 444