Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán thuế

Được đăng lên bởi Gogle Ho
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty sản xuất có số liệu tính thuế tháng 1 như sau:
1. Ngày 02/01, nhập kho 2000 sản phẩm X với giá chưa có thuế GTGT là 160.000, chưa trả tiền.
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm X trong kỳ như sau:
a. Ngày 07/01, bán cho công ty A 500sp, với giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT là 350.000đ/sp, chưa

thu tiền.
b. Ngày 10/01, bán cho công ty A 700sp vói giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT là 350.000VNĐ, chiết

khấu thương mại 5% cho công ty A ngay trên hóa đơn (chiết khấu cho cả 500sp đã bán ở nghiệp vụ a).
Công ty đã thanh toán toàn bộ tiền hàng (nghiệp vụ a và b) bằng tiền gửi ngân hàng và được hưởng
chiết khấu 2%.
3. Ngày 03/01, Nhập khẩu 5 tấn NVL Y với giá tại cửa xuất khẩu là 13,5$/kg, chi phí I và F quốc tế cho toàn

bộ lô hàng là 10% giá CIF, chưa thanh toán tiền cho bên nước ngoài. DN đã nộp ½ các khoản thuế NK,
TTĐB, GTGT bằng TGNH. Trong kỳ, xuất kho sử dụng 4 tấn NVL Y để sản xuất ra SP Z (định mức tiêu
hao 0,4kg/sp), giá thành đơn vị là 500.000VNĐ.
4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Z trong kỳ như sau:
a. Ngày 15/01, bán hàng cho công ty B 1000sp, giá bán đã có thuế là 877.250VNĐ, chưa thu tiền. Sau đó

công ty chấp nhận giảm giá 20% cho 200sp không đúng quy cách, chất lượng theo hợp đồng giữa hai
bên.
b. Ngày 19/01, bán cho công ty C 2000sp theo phương thức trả góp trong 6 tháng với với giá trị góp cao

hơn 15% giá trả ngay đã có thuế GTGT (877.250VNĐ/sp). Công ty C trả tiền tháng đầu bằng TGNH.
c. Ngày 20/01, xuất 4000sp ký gửi công ty D làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, đơn giá chưa có

thuế GTGT là 826.500 VNĐ, cuối kỳ công ty D thông báo đã bán được 3000sp, số còn lại xuất trả lại
cho công ty. Công ty D gửi trả cho DN toàn bộ số tiền thu được do bán ký gửi bằng TGNH, sau khi đã
khấu trừ khoản tiền hoa hồng đại lý (10% doanh số bán đã có thuế).
d. Xuất khẩu 2000sp với giá FOB là 400$/sp. Đã chi TGNH nộp thuế xuất khẩu.
5. Trong kỳ, công ty thuê mặt bằng bán hàng, giá chưa có thuế GTGT là 7.000.000 VNĐ/tháng, đã trả bằng

TGNH toàn bộ tiền thuê trong 3 tháng.
6. Cuối tháng, xác định số thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp và thực chi nộp toàn bộ bằng TGNH (nếu có).

Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Biết rằng: thuế suất thuế TTĐB NVL Y và sản phẩm Z lần lượt là 10 % và 45%, thuế suất thuế nhập khẩu
NVL Y là 10%, thuế suất thuế xuất khẩu 2%, thuế suất thuế GTGT đối với các loại hàng hóa dịch vụ là 10%.
Công ty D nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ.

Công ty sản xuất có số liệu tính thuế tháng 1 như sau:
1. Nhập kho 4000 sản ...
Công ty sản xuất có số liệu tính thuế tháng 1 như sau:
1. Ngày 02/01, nhập kho 2000 sản phẩm X với giá chưa có thuế GTGT là 160.000, chưa trả tiền.
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm X trong kỳ như sau:
a. Ngày 07/01, bán cho công ty A 500sp, với giá bán trả ngay chưa thuế GTGT 350.000đ/sp, chưa
thu tiền.
b. Ngày 10/01, bán cho công ty A 700sp vói giá bán trả ngay chưa thuế GTGT 350.000VNĐ, chiết
khấu thương mại 5% cho công ty A ngay trên hóa đơn (chiết khấu cho cả 500sp đã bán ở nghiệp vụ a).
Công ty đã thanh toán toàn bộ tiền hàng (nghiệp v a và b) bằng tiền gửi ngân hàng và được hưởng
chiết khấu 2%.
3. Ngày 03/01, Nhập khẩu 5 tấn NVL Y với giá tại cửa xuất khẩu là 13,5$/kg, chi phí I và F quốc tế cho toàn
bộ hàng 10% giá CIF, chưa thanh toán tiền cho bên nước ngoài. DN đã nộp ½ các khoản thuế NK,
TTĐB, GTGT bằng TGNH. Trong kỳ, xuất kho sử dụng 4 tấn NVL Y để sản xuất ra SP Z (định mức tiêu
hao 0,4kg/sp), giá thành đơn vị là 500.000VNĐ.
4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Z trong kỳ như sau:
a. Ngày 15/01, bán hàng cho công ty B 1000sp, giá bán đã có thuế là 877.250VNĐ, chưa thu tiền. Sau đó
công ty chấp nhận giảm giá 20% cho 200sp không đúng quy cách, chất lượng theo hợp đồng giữa hai
bên.
b. Ngày 19/01, bán cho công ty C 2000sp theo phương thức trả góp trong 6 tháng với với giá trị góp cao
hơn 15% giá trả ngay đã có thuế GTGT (877.250VNĐ/sp). Công ty C trả tiền tháng đầu bằng TGNH.
c. Ngày 20/01, xuất 4000sp gửi công ty D làm đại bán đúng giá hưởng hoa hồng, đơn giá chưa
thuế GTGT 826.500 VNĐ, cuối kỳ công ty D thông báo đã bán được 3000sp, số còn lại xuất trả lại
cho công ty. Công ty D gửi trả cho DN toàn bộ số tin thu được do bán ký gửi bằng TGNH, sau khi đã
khấu trừ khoản tiền hoa hồng đại lý (10% doanh số bán đã có thuế).
d. Xuất khẩu 2000sp với giá FOB là 400$/sp. Đã chi TGNH nộp thuế xuất khẩu.
5. Trong kỳ, công ty thuê mặt bằng bán hàng, giá chưa thuế GTGT là 7.000.000 VNĐ/tháng, đã trả bằng
TGNH toàn bộ tiền thuê trong 3 tháng.
6. Cuối tháng, xác định số thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp và thực chi nộp toàn bộ bằng TGNH (nếu có).
Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
Kế toán thuế - Trang 2
Kế toán thuế - Người đăng: Gogle Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán thuế 9 10 925