Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

Được đăng lên bởi Nguyen Phuong Thao
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................
PHẦN 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH..............................
1.1. Giới thiệu chung về công ty.....................................................................
1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty...........................................
1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty.........................................................
1.3.1. Ngành nghề kinh doanh..................................................................
1.3.2. Sản phẩm sản xuất của công ty......................................................
1.3.3. Công nghệ sản xuất và mô hình tổ chức sản xuất.......................
1.3.4. Quy mô hoạt động của công ty......................................................
1.3.5. Tình hình lao động của công ty..................................................10
1.4. Đặc điểm tổ chức của công ty.............................................................12
1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý...............................................................12
1.4.2. Chức năng, nhiêm vụ...................................................................13
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán.......................................................................17
1.6. Tổ chức công tác kế toán.....................................................................22
1.6.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty.............................
1.6.2. Hình thức hạch toán kế toán của công ty....................................
1.6.3. Hệ thống sổ sách kế toán của công ty.........................................
1.6.4. Chế độ báo cáo tài chính tại công ty...........................................
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH............................................28
2.1. Đặc điểm về Thành phẩm tiêu thụ, phương thức tiêu thụ tại Công
ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh...........................................28
Nguyễn Văn Hanh-Lớp: Kế toán.K8(NQ)

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2.1.1. Đặc điểm Thành phẩm tiêu thụ....................................................28
2.1.2. Đặc điểm phương thức tiêu thụ...................................................28
2.2. Thực trạng kế toán Tiêu thụ thành phẩm và Xác định kết quả kinh
doanh ...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................
PHẦN 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH..............................
1.1. Giới thiệu chung về công ty.....................................................................
1.2. Quá trình hình thành và pt triển công ty...........................................
1.3. Đc đim kinh doanh ca công ty.........................................................
1.3.1. Nnh ngh kinh doanh..................................................................
1.3.2. Sn phm sn xuất ca ng ty......................................................
1.3.3. Công ngh sản xut và mô hình t chức sn xut.......................
1.3.4. Quy mô hot đng ca công ty......................................................
1.3.5. Tình hình lao đng ca ng ty..................................................10
1.4. Đc điểm t chc của công ty.............................................................12
1.4.1. T chc b máy quản ...............................................................12
1.4.2. Chức năng, nhiêm v...................................................................13
1.5. T chức b máy kế toán.......................................................................17
1.6. T chức công tác kế toán.....................................................................22
1.6.1. T chc vn dụng chế độ kế toán ti công ty.............................
1.6.2. Hình thc hạch toán kế toán ca công ty....................................
1.6.3. H thống s sách kế toán ca công ty.........................................
1.6.4. Chế đbáo o tài chính ti ng ty...........................................
PHN 2: THC TRNG K TN TIÊU TH THÀNH PHẨM VÀ
C ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MI DCH VỤ ĐC THỊNH............................................28
2.1. Đặc điểm về Thành phm tiêu th, phương thc tiêu th ti Công
ty TNHH Thương mi Dch v Đc Thnh...........................................28
Nguyễn Văn Hanh-Lớp: Kế toán.K8(NQ) Trường ĐHKTQD Hà Nội
KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - Người đăng: Nguyen Phuong Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH 9 10 222