Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hieuhien201188
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Phạm Mai Hƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mỵ

HẢI PHÕNG - 2012

Sinh viên: Phạm Mai Hương - Lớp: QT1204K

1

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY SỐ 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Phạm Mai Hƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mỵ

HẢI PHÕNG - 2012

Sinh viên: Phạm Mai Hương - Lớp: QT1204K

2

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Phạm Mai Hương

Mã SV: 120074

Lớp: QT 1204K

Ngành: Kế toán - Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4

Sinh viên: Phạm Mai Hương - Lớp: QT1204K

3

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
-Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,
công cụ dụng cụ và tổ chức kế toán trong doanh nghiệp
- Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại
Công ty cổ phần vận tải thủy số 4
-Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán

Sử dụng số liệu năm 2011
3. Địa điểm thực tập tôt nghiệp.

Công ty cổ phần vận tải thủy số 4

Sinh viên: Phạm Mai Hương - Lớp: QT1204K

4

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỵ
Học hàm, học vị : Thạc sỹ
Cơ quan công tác : Trường Đại học Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn : Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:..................................................
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Mai Hương - Lớp: QT1204K 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Phạm Mai Hƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mỵ
HẢI PHÕNG - 2012
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: hieuhien201188
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 240