Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện

Được đăng lên bởi Quoc Dung Pham
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận văn tốt nghiệp

Trường đại học KTQD

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của mọi
loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán đem lại những thông tin trung thực, hợp lý,
khách quan, có độ tin cậy cao trên báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán
không chỉ tạo niểm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của
doanh nghiệp mà còn hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài
chính, kế toán nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán.
Tiền là yếu tố có liên quan đến các hoạt động mua bán, thanh toán và các
hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Khoản mục tiền có ảnh hưởng đến
hầu hết các khoản mục trên báo tài chính đặc biệt là bảng cân đối kế toán và
báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những nghiệp vụ về tiền phát sinh có thể phản ánh
hiệu quả của một doanh nghiệp trong cân đối thu chi và số dư trên khoản mục
tiền hợp lý hay không.
Từ những đặc điểm trên, em đã chọn đề tài “Kiểm toán khoản mục tiền trong
quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện“ để nghiên cứu và hoàn thành luận
văn của mình.

Lª Mai Tó

1

KiÓm to¸n 44

Luận văn tốt nghiệp

Trường đại học KTQD

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN
TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1. Khoản mục tiền trong kế toán tài chính
1.1.1. Khái niệm và vai trò của khoản mục tiền trong báo cáo tài chính
1.1.1.1. Khái niệm khoản mục tiền
Tiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị gồm: tiền mặt tại quỹ,
tiền gửi ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và tiền đang chuyển.
Tiền mặt tại quỹ bao gồm tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá
quý... đang nằm trong két tại doanh nghiệp.
Tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc... của doanh
nghiệp đang được gửi tại các ngân hàng (kho bạc, công ty tài chính).
Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng,
kho bạc nhà nước hoặc đã gửi vào bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng
chưa nhận được giấy báo hay bảng kê của ngân hàng.
Khoản mục tiền là khoản mục được trình bày trước tiên trên bảng cân đối kế
toán, một bộ phận của tài sản lưu động, là tài sản dễ bị biển thủ, mất mát, tham
ô nhất trong các loại tài sản của doanh nghiệp. Do vậy mà tiền cần phải được
bảo quản và quản lý hết sức chặt chẽ.
Tiền là phương tiện chính trong các giao dịch mua bán và các hoạt động tài
chính của doanh n...
Luận văn tốt nghiệp Trường đại học KTQD
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng quản lý của mọi
loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán đem lại những thông tin trung thực, hợp lý,
khách quan, có độ tin cậy cao trên báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán
không chỉ tạo niểm tin cho những người quan tâm đến tình hình i chính của
doanh nghiệp còn hướng dẫn nghiệp vụ củng cố nề nếp hoạt động tài
chính, kế toán nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán.
Tiền là yếu t có liên quan đến c hoạt động mua bán, thanh toán các
hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Khoản mục tiền nh hưởng đến
hầu hết các khoản mục trên báo tài chính đặc biệt là bảng cân đối kế toán
báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những nghiệp vụ về tiền phát sinh thể phản ánh
hiệu quả của một doanh nghiệp trong cân đối thu chi số trên khoản mục
tiền hợp lý hay không.
Từ những đặc điểm trên, em đã chọn đề tài Kiểm toán khoản mục tiền trong
quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ vấn Tài chính
Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện để nghiên cứu hoàn thành luận
văn của mình.
Lª Mai Tó KiÓm to¸n 44
1
Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện - Người đăng: Quoc Dung Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện 9 10 945