Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lương và vật tư

Được đăng lên bởi Hong Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9: KẾ TOÁN LƯƠNG
I. TỔNG QUAN:
1. Mục đích:
Dùng Excel để tính lương cho nhân viên trong một công ty theo cách tính lương đơn
giản.
Theo qui định Nhà nước, các chứng từ lao động tiền lương gồm nhiều biểu mẫu, ở đây
chỉ nêu ra các biểu mẫu chính và dùng Excel để thực hiện các biểu mẫu sau:
− Bảng chấm công
− Bảng thanh toán tiền lương
Tùy theo nhu cầu quản lý của từng cơ quan mà có thể có những biểu mẫu khác và hình
thức các biểu mẫu cũng có thể khác nhau nhưng nội dung chính phải tuân theo qui định Nhà
nước.
2. Phân tích bài toán:
Để dữ liệu được nhất quán, ta tổ chức 3 sheet lưu những thông tin chung:
− CTY: Lưu thông tin về Cty như Tên Cty, Địa chỉ Cty, Mã số thuế,…
− DMPB: Lưu Danh sách tất cả các Phòng Ban với các thông tin cần thiết của Phòng Ban
đó. Mỗi Phòng Ban có một Mã Phòng Ban duy nhất và không được trống, dùng làm
căn cứ để tìm kiếm 1 Phòng Ban
− DMNV: Lưu Danh sách tất cả Nhân viên. Mỗi nhân viên có một Mã NV duy nhất và
không được trống, dùng làm căn cứ để tìm kiếm 1 Nhân viên.
Các biểu mẫu về lương chỉ cần liên kết (dùng hàm VLOOKUP) để lấy những dữ liệu
chung đó, ví dụ: liên kết lấy Họ tên NV.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:
1. Tập tin dữ liệu:
Tạo tập tin Excel tên 2012_02_LUONG.xls có các Sheet như sau:CTY, DMPB, DMNV,
CONG và LUONG
2. Sheet CTY

− Đặt tên cho các cell có số liệu của: Tên,Địa chỉ, MST, Từ ngày, Đến ngày, Số ngày.
− Cài công thức:
NGUYỄN THỊ PHONG

Page 1

o
o

Đến ngày: Là ngày cuối của tháng trong Từ ngày
Số ngày: Tính ra số ngày bỏ chủ nhật trong tháng của Từ ngày

2. Sheet DMNV:

− Đặt tên cho vùng: $B$8:$G$18
− Cài công thức cho :
o Ô A5 lấy Từ ngày và định dạng thành Tháng 2 năm 2012
o A1, B1, C1 lần lượt lấy số liệu từ sheet CTY
2. Sheet CONG:

−
−
−
−

Cài công thức cho Họ và Tên, Chức vụ, Tên Cty, Địa chỉ, MST
Cài công thức cho các ô dưới Ngày trong tháng, Thứ trong tuần.
Định dạng có điều kiện cho các cột Chủ nhật, các cột không thuộc tháng tính lương
Cài công thức tính tổng các loại công.
NGUYỄN THỊ PHONG

Page 2

− Đặt tên cho vùng Tổng các loại công
5. Sheet Luong:

− Cài công thức cho Họ và Tên, Chức vụ, Tên Cty, Địa chỉ, MST
− Cài công thức lấy công thời gian, tính lương thời gian = Lương cơ bản * Công thời gian
/Số ngày
− Cài công thức lấy công hưởng 100%, tính lương tương ứng = Lương cơ bản * Công
hưởng 100% / Số ngày
− Phụ cấp thuộc quỹ lương: Cài công thức lấy từ DMNV
− Tổng số = [4]+[6]+[8]+{10]+[11]+[12]
− Tạm ứng kỳ I: 1/3 * (Tổng số), tuy nhiên tối thiểu 3 triệu và không được quá 5triệu
− BHXH: 7%...
NGUYỄN THỊ PHONG Page 1
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
9
9
:
:
K
K
T
T
O
O
Á
Á
N
N
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
I. TỔNG QUAN:
1. Mục đích:
Dùng Excel để tính lương cho nhân viên trong một công ty theo cách nh lương đơn
giản.
Theo qui định Nhà nước, các chứng từ lao động tiền lương gồm nhiều biểu mẫu, đây
chỉ nêu ra các biểu mẫu chính và dùng Excel để thực hiện các biểu mẫu sau:
Bảng chấm công
Bảng thanh toán tiền lương
Tùy theo nhu cầu quản của từng quan thể những biểu mẫu khác hình
thức các biểu mẫu cũng thể khác nhau nhưng nội dung chính phải tuân theo qui định Nhà
nước.
2. Phân tích bài toán:
Để dữ liệu được nhất quán, ta tổ chức 3 sheet lưu những thông tin chung:
CTY: Lưu thông tin về Cty như Tên Cty, Địa chỉ Cty, Mã số thuế,…
DMPB: Lưu Danh sách tất cả c Phòng Ban với c thông tin cần thiết của Phòng Ban
đó. Mỗi Phòng Ban một Mã Phòng Ban duy nhất không được trống, dùng làm
căn cứ để tìm kiếm 1 Phòng Ban
DMNV: Lưu Danh sách tất cả Nhân viên. Mỗi nhân viên một NV duy nhất
không được trống, dùng làm căn cứ để tìm kiếm 1 Nhân viên.
Các biểu mẫu về lương chỉ cần liên kết (dùng hàm VLOOKUP) để lấy những dữ liệu
chung đó, ví dụ: liên kết lấy Họ tên NV.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:
1. Tập tin dữ liệu:
Tạo tập tin Excel n 2012_02_LUONG.xls các Sheet nsau:CTY, DMPB, DMNV,
CONG và LUONG
2. Sheet CTY
Đặt tên cho các cell có số liệu của: Tên,Địa chỉ, MST, Từ ngày, Đến ngày, Số ngày.
Cài công thức:
Kinh tế lương và vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lương và vật tư - Người đăng: Hong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kinh tế lương và vật tư 9 10 207