Ktl-icon-tai-lieu

lựa chọn dự án đầu tư

Được đăng lên bởi tranguhn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2567 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MỤC LỤC
I)

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT...................................................................................... 3
1) CÁC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP:...................................3
2) QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ:......................................4
3) CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP:...6
3.1 ) TIÊU CHUẨN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (HIỆN GIÁ THUẦN) – THE
NET PRESENT VALUE – NPV:............................................................................ 6
a.) Nội dung phương pháp:........................................................................6
b.) Phương pháp lựa chọn dự án dựa vào chỉ tiêu NPV:.........................8
c.)

Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NPV..........................................................9

3.2 ) TIÊU CHUẨN TỶ SUẤT SINH L ỢI NỘI BỘ - THE INTERNAT RATE OF
RETURN – IRR:................................................................................................. 10
d.) Nội dung phương pháp:......................................................................10
e.) Phương pháp lựa chọn dự án dựa vào chỉ tiêu IRR:........................13
f.)

Ưu nhược điểm của chỉ tiêu IRR:........................................................13

3.3 ) TIÊU CHUẨN TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI BỘ CÓ HIỆU CHỈNH – MODIFIED
INTERNAL RATE OF RETURN - MIRR:............................................................22
3.4 ) TIÊU CHUẨN CHỈ SỐ SINH LỢI – THE ROFITABILITY INDEX – PI:.....23
3.5 ) TIÊU CHUẨN THỜI GIAN THU HỒI VỐN – THE PAYBACK PERIOD –
PP:
25
g.) Thời gian thu hồi vốn không có chiết khấu:.....................................26
h.) Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu:.................................................27
II) CHƯƠNG II: BÀI TẬP THỰC HÀNH..................................................................33
1) BÀI 1:............................................................................................................. 34
2) BÀI 2:............................................................................................................. 38

Chương I

Trang 2 / 41

GV: ThS. Phạm Đình Cường

Phương pháp lựa chọn Dự án Đầu tư

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT
1) CÁC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP:
Trong hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản lý đặc biệt là Giám đốc tài chính,
thường gặp phải những dự án đầu tư vốn nói chung và đầu tư vào tài sản cố định
nói riêng. Dựa vào mục đích, các dự án đầu tư có thể được phân loại thành:
Dự án đầu tư mới tài sản cố định.
Dự án thay th...
MỤC LỤC
I) CHƯƠNG I: LÝ THUYT......................................................................................3
1) CÁC LOI D ÁN ĐU TƯ TRONG DOANH NGHIP:...................................3
2) QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ QUYT ĐNH ĐU TƯ:......................................4
3) CÁC TIÊU CHUN LA CHN D ÁN ĐU TƯ TRONG DOANH NGHIP:... 6
3.1 ) TIÊU CHUN GIÁ TR HIN TI THUN (HIN GIÁ THUN) – THE
NET PRESENT VALUE – NPV:.......................................................................... ..6
a.) Ni dung phương pháp:........................................................................6
b.) Phương pháp la chn d án da vào ch tiêu NPV:.........................8
c.) Ưu nhược đim ca ch tiêu NPV..........................................................9
3.2 ) TIÊU CHUN T SUT SINH L I NI B - THE INTERNAT RATE OF
RETURN – IRR:................................................................................................. 10
d.) Ni dung phương pháp:......................................................................10
e.) Phương pháp la chn d án da vào ch tiêu IRR:........................13
f.) Ưu nhược đim ca ch tiêu IRR:........................................................13
3.3 ) TIÊU CHUN T SUT SINH LI NI B CÓ HIU CHNH – MODIFIED
INTERNAL RATE OF RETURN - MIRR:............................................................22
3.4 ) TIÊU CHUN CH S SINH LI – THE ROFITABILITY INDEX – PI:.....23
3.5 ) TIÊU CHUN THI GIAN THU HI VN – THE PAYBACK PERIOD –
PP: 25
g.) Thi gian thu hi vn không có chiết khu:.....................................26
h.) Thi gian thu hi vn có chiết khu:.................................................27
II) CHƯƠNG II: BÀI TP THC HÀNH..................................................................33
1) BÀI 1:.......................................................................................... ................... 34
2) BÀI 2:.......................................................................................... ................... 38
lựa chọn dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lựa chọn dự án đầu tư - Người đăng: tranguhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
lựa chọn dự án đầu tư 9 10 814