Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tính chi phí và giá thành

Được đăng lên bởi haihuy89
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trải qua hơn hai mươi năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều sự
chuyển biến sâu sắc, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang nền kinh
tế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Nền kinh tế thị trường cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
hơn. Để có thể tồn tại và tìm được chỗ đứng trên thị trường đòi hỏi các doanh
nghiệp phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện mình.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung thì yếu tố chi phí sản xuất
và giá thành sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần khẳng
định vị thế của doanh nghiệp. Giá thành sản xuất là tấm gương phản chiếu toàn
bộ tình hình hoạt động sản xuất cũng như công tác quản lý của doanh nghiệp.
Do vậy, đảm bảo việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một
cách chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp là yêu
cầu thiết yếu trong tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Đặc
biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thì điều này lại
càng trở nên bức thiết hơn. Do xây lắp là một lĩnh vực tương đối đặc thù: vốn
đầu tư lớn, hoạt động sản xuất phức tạp, sản phẩm mang tính đơn chiếc, thời
gian sản xuất thường kéo dài qua nhiều năm nên công tác kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm là rất phức tạp. Để đạt được hiệu quả kinh
doanh cao, các doanh nghiệp xây lắp không thể không chú trọng tới công tác kế
toán này.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong quá trình thực tập tại
Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Huy Khánh, cũng là một đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực xây lắp, Được thực tập tại đây là một cơ hội tốt với bất kì
sinh viên chuyên nghành kế toán nào. Nhận thức đầy đủ điều đó, cùng với sự
định hướng của giáo viên hướng dẫn, em đã lựa chọn đề tài “ Kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng
và thương mại Huy Khánh” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Để trình bày
1

những kiến thức lý thuyết do các thầy cô trong khoa Kế toán- Kiểm toán giảng
dạy kết hợp với những vấn đề thực tế tìm hiểu được trong thời gian thực tập tại
Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Huy Khánh, ngoài các danh mục cần
thiết, em chia nội dung chuyên để làm 3 phần chính như sau:
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng và t...


 !"#$%&&
'(&)*+,-"'&./*&01
+'(&2&3&&0)#&,,&&& 
143#),5678&9'(&:;<="
&>%%?@),",>51
4A)<="&>%BC&5A%DBC
),&<,%E?,/"&F&AG&&%%HI&
')'*="&>%1J<,BC?,C&&%",
/55"#/&BC2&@&<?K*="&>%1
L")$")>#"<%DBC),D&<,%E/
<DB<'%(%M6%)N*!&="&>%?,9
H"&8@&<"<#<="&>%BC14N
>A)<="&>%"#/&"&?0)B? %5,?#
,&O981L"B? %?,/?0)&ANMP)A
H?"#/&BC%8#%%E&D(
&BC(&Q"=,9@&<"<%D
BC),D&<,%E?,C%8#%14#6>
=""<="&>%B? %@&@&RG&@&<
"<,1
+$86HG&*)C"&<5$%#
S@&S%HB=&),&#TU<2&?,/)'"#
/&"&?0)B? %46$%#?,//A)C5
)99&,"<,"1+$8H*M&)
'&*&<")9&=V-?G,W
 !"#$% $&' ()
*+#,X"9A&>%*5145,
Y
Luận văn tính chi phí và giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tính chi phí và giá thành - Người đăng: haihuy89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Luận văn tính chi phí và giá thành 9 10 851