Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Thu Thảo Nguyễn
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 7863 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính
độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp
phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết
quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là
kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí
khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh
của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí
bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc
xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan
trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý
công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông
tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp
có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường
cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng
lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công
tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài ''Kế toán bán
hàng và xác định kết quả bán hàng'' để nghiên cứu và viết chuyên đề của
mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
1

Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC
BÁN HÀNG

1.1.1. Khái niệm thành phẩm
Trong DNSXCN: Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc toàn bộ quy
trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuêu ngoài gia
công tác chế biến và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định và đã nhập cho kho thành phẩm.
* Phân biệt giữa thành phẩm và sản phẩm .
- Xét về mặt giới hạn.
+ Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và gắn với
một quy trình công nghệ sản xuất nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp .
+ Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất cung cấp dịch
vụ.
- Xét về mặt phạm vi.
+ Thành phẩm duy nhất chỉ là sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối
cùng c...
Chuyên đề tt nghip
1
LI M ĐẦU
Trong cơ chế mi, vi s hot động ca nhiu thành phn kinh tế tính
độc lp, t ch trong các doanh nghip ngày càng cao hơn mi doanh nghip
phi năng động sáng to trong kinh doanh, phi chu trách nhim trước kết
qu kinh doanh ca mình, bo toàn được vn kinh doanh và quan trng hơn là
kinh doanh có lãi. Mun như vy các doanh nghip phi nhn thc được v trí
khâu tiêu th sn phm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết qu kinh doanh
ca kinh doanh nghip và là cơ s để doanh nghip có thu nhp bù đắp chi phí
b ra, thc hin nghĩa v vi Ngân sách Nhà Nước.
Bên cnh đó, múc đích hot động ca doanh nghip là li nhun nên vic
xác định đứng đắn KQKD nói chung v kết qu bán hàng nói riêng là rt quan
trng. Do vy bên cnh các bin pháp qun lý chung, vic t ch
c hp lý
công tác kế toán bán háng là rt cn thiết giúp doanh nghip có đầy đủ thông
tin kp thi và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghip kinh doanh đạt hiu qu kinh tế cao là cơ s doanh nghip
có th tn ti và phát trin ngày càng vng chc trong nn kinh tế th trường
cnh tranh sôi động và quyết lit.
Nhn thc được tm quan trng ca công tác kế toán bán hàng vn dng
lý lun đã được hc tp ti trường kết hp vi thc tế thu nhn được t công
tác kế toán ti công ty c phn Ngc Anh, em đã chn đề tài ''Kế toán bán
hàng và xác định kết qu bán hàng'' để nghiên cu và viết chuyên đề ca
mình.
Ni dung chuyên đề gm 3 chương:
Chương I: Các vn đề chung v kế toán bán hàng.
Chương II: Thc tế công tác kế toán bán hàng và xác định k
ết qu bán
hàng.
Chương III: Nhn xét và kiến ngh v công tác kế toán bán hàng và xác
định kết qu bán hàng ti Công ty c phn Ngc Anh.
Luận văn tốt nghiệp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Thu Thảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 9 10 841