Ktl-icon-tai-lieu

luật thuế

Được đăng lên bởi thu-daothihoai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------Số: 42/ 2003/TT-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2003

THÔNG TƯ
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày
30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
----------------------------------------

Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ
về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài và Công văn số 492/VPCP-KTTH ngày
29/1/2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về thuế Môn bài, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư
số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế
Môn bài và Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn bổ sung
Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính như sau:
1- Thay thế điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông
tư số 113/2002/TT-BTC như sau:
“ Các tổ chức kinh tế bao gồm:
- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu
hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam
không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh
doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi
chung là các HTX);
- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty
hoặc thuộc chi nhánh ).. . hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng
nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại
13 số );
1

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký
ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu
như sau:
Đơn vị: đồng
BẬC
THUẾ MÔN BÀI
- Bậc 1
- Bậc 2
- Bậc 3
- Bậc 4

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN
BÀI CẢ NĂM

Trên 10 tỷ
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
Dưới 2 tỷ

3.000.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

- Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đối với Công...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/ 2003/TT-BTC ---------------------------------
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2003
THÔNG TƯ
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thôngs96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày
30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
----------------------------------------
Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ
về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài Công văn số 492/VPCP-KTTH ngày
29/1/2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ ớng
Chính phủ về thuế Môn bài, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư
số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định s
75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế
Môn bài và Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn bổ sung
Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính như sau:
1- Thay thế điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông
tư số 113/2002/TT-BTC như sau:
Các tổ chức kinh tế bao gồm:
- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu
hạn, Doanh nghiệp nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu nước
ngoài tại Việt Nam, tổ chức nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam
không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị -hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
đơn vị vũ trang nhân dân, c tổ chức, đơn v sự nghiệp khác và tổ chức kinh
doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi
chung là các HTX);
- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty
hoặc thuộc chi nhánh ).. . hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng
nhận (đăng ký kinh doanh), đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại
13 số );
1
luật thuế - Trang 2
luật thuế - Người đăng: thu-daothihoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
luật thuế 9 10 439