Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP

Được đăng lên bởi Hanj Rose
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3062 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.. KHÁI QUÁT CHUNG VỂ CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TRONG
DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm và phân loại CPSX
1.1.1.1. Khái niệm CPSX
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải biết kết
hợp 3 yếu tố cơ bản là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động.
Hao phí của những yếu tố này biểu hiện dưới hình thức giá trị gọi là chi phí
sản xuất.
Như vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về
lao động sống và lao động vật hóa, và các chi phí bằng tiền khác mà doanh
nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện cung
cấp lao vụ, dịch vụ trong một kỳ nhất định.
1.1.1.2. Phân loại
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều yếu
tố có nội dung kinh tế, tính chất, công dụng, mục đích… và vai trò khác
nhau đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để phực vụ
cho công tác quản lý và hạch toán, cần thiết phải phân loại chi phí.
a. Phân loại theo yếu tố chí phí:
Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của
chi phí không phân biệt chúng phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì để chia
thành các yếu tố chi phí, bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên
liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết
bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất
trong kỳ.

1

Chi phí nhân công: Bao gồm tiền công phải trả, tiền trích BHYT,
BHXH, KPCĐ, BHTN của công nhân viên hoạt động sản xuất trong doanh
nghiệp.
Chi phí khấu hao TSCĐ: Là chi phí về khấu hao những tài sản cố định
phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như các máy móc, thiết bị,
nhà xưởng, kho tàng.
Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền phải trả về các loại
dịch vụ mua từ bên ngoài như tiền điện, tiền nước, tiền bưu phí.
Chi phí bằng tiền khác: Gồm toàn bộ chi phí khác dụng cho hoạt động
sản xuất ngoài 4 yếu tố chi phí nói trên mà doanh nghiệp chi cho hoạt động
trong kỳ.
* Ý nghĩa của cách phân loại này cho ta biết tỷ trọng và kết cấu của từng loại
chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã chi ra trong một kỳ nhất định.
b. Phân loại theo khoản mục:
Theo cách phân loại này, người ta căn cứ vào mục đích và công dụng của chi
phí để chia toàn bộ CPSX theo các khoản mục sau:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): Bao gồm chi phí về các
loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, ...
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.. KHÁI QUÁT CHUNG VỂ CHI PHÍ SX TÍNH GIÁ THÀNH SP TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm và phân loại CPSX

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải biết kết
hợp 3 yếu tố cơ bản là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động.
Hao phí của những yếu tố này biểu hiện dưới hình thức giá trị gọi là chi phí
sản xuất.
Như vậy, chi phí sản xuất biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về
lao động sống lao động vật hóa, các chi phí bằng tiền khác doanh
nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện cung
cấp lao vụ, dịch vụ trong một kỳ nhất định.

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều yếu
tố nội dung kinh tế, tính chất, công dụng, mục đích… vai trò khác
nhau đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để phực vụ
cho công tác quản lý và hạch toán, cần thiết phải phân loại chi phí.
a. Phân loại theo yếu tố chí phí:
Theo cách phân loại y, người ta căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của
chi phí không phân biệt chúng phát sinh đâu, dùng vào mục đích để chia
thành các yếu tố chi phí, bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên
liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết
bị xây dựng bản doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất
trong kỳ.
1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP - Người đăng: Hanj Rose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP 9 10 727