Ktl-icon-tai-lieu

mẫu báo cáo hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi dau-tu-kd-quan-ly
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M· ch¬ng . . . . . . . . . .
§¬n vÞ b¸o c¸o . . . . . . .. . . .
M· ®¬n vÞ sö dông NS: . . . . . . . .

MÉu sè: B01-H
( Ban hµnh theo Q§ sè 19/2006 /Q§.BTC
ngµy 30/03/2006 cña Bé trëg BTC )
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n

Sè
HiÖu
TK

Sè d ®Çu kú
Tªn TK

Nî

Cã

Quý . . . . . n¨m . . . . .
Sè ph¸t sinh

Kú nµy
Nî

Cã

Sè d cuèi kú

Luý kÕ tõ ®Çu n¨m
Nî
Cã

Nî

Cã

A. C¸c TK trong
b¶ng

Céng
B. C¸c TK ngoµi b¶ng
Ngêi lËp biÓu

KÕ to¸n trëng

( Ký, hä, tªn )

( Ký, hä, tªn )

M· ch¬ng . . . . . . . . . .
§¬n vÞ b¸o c¸o . . . . . . .. . . .
M· ®¬n vÞ sö dông NS: . . . . . . . .

Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä, tªn)

MÉu sè: B02-H
( Ban hµnh theo Q§ sè 19/2006 /Q§.BTC
ngµy 30/03/2006 cña Bé trëg BTC )

Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®· sö dung
1

Quý. . . . . n¨m . . . . . .
PhÇn 1: Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ

STT

Nguån kinh phÝ

M· sè

Sè

ChØ tiªu
A
I
A

B
Kinh phÝ ho¹t ®éng
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
Kinh phÝ chi th¬ng xuyªn
Kinh phÝ cha sö dông kú tríc chuyÓn sang
Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy

Tæng

1

C

Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ gi¶m kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

B

Kinh phÝ cha sö dông chuyÓn kú sau
Kinh phÝ kh«ng thêng xuyªn
Kinh phÝ cha sö dông kú tríc chuyÓn sang
Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ gi¶m kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

II

Kinh phÝ cha sö dông chuyÓn kú sau
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
………………………………….
Kinh phÝ theo ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ níc
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
Kinh phÝ cha sö dông kú tríc chuyÓn sang
Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ gi¶m kú nµy
1

Tæng
sè

2

Ng©n s¸ch Nhµ níc
NSNN
PhÝ, lÖ phÝ
CÊp
®Ó l¹i

3

4

ViÑn
Trî

5

Nguån
Kh¸c

6

Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

III

Kinh phÝ cha sö dông chuyÓn kú sau
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
....................................
Kinh phÝ dù ¸n
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
Kinh phÝ cha sö dông kú tríc chuyÓn sang
Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ gi¶m kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

iV

Kinh phÝ cha sö dông chuyÓn kú sau
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
....................................
Kinh phÝ ®Çu t XDCB
Lo¹i . . . . . . . Kho¶n . . . . . .
Kinh phÝ cha sö dông kú tríc chuyÓn sang
Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m

Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n
Luü k...
M· ch¬ng . . . . . . . . . . MÉu sè: B01-H
§¬n vÞ b¸o c¸o . . . . . . .. . . . ( Ban hµnh theo Q§ sè 19/2006 /Q§.BTC
M· ®¬n vÞ sö dông NS: . . . . . . . . ngµy 30/03/2006 cña Bé trëg BTC )
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
Quý . . . . . n¨m . . . . .
HiÖu
TK
Tªn TK
Sè d ®Çu kú Sè ph¸t sinh Sè d cuèi kú
Kú nµy Luý kÕ tõ ®Çu n¨m
Cã Cã
A. C¸c TK trong
b¶ng
Céng
B. C¸c TK ngoµi b¶ng
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
( Ký, hä, tªn ) ( Ký, hä, tªn ) (Ký, hä, tªn)
M· ch¬ng . . . . . . . . . . MÉu sè: B02-H
§¬n vÞ b¸o c¸o . . . . . . .. . . . ( Ban hµnh theo Q§ sè 19/2006 /Q§.BTC
M· ®¬n vÞ sö dông NS: . . . . . . . . ngµy 30/03/2006 cña Bé trëg BTC )
Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®· sö dung
1
mẫu báo cáo hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu báo cáo hành chính sự nghiệp - Người đăng: dau-tu-kd-quan-ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
mẫu báo cáo hành chính sự nghiệp 9 10 933