Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biểu hồ sơ KTMM

Được đăng lên bởi Pham Huy Tuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để áp dụng
thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu
hồ sơ kiểm toán, Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà
nước về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết
định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế,
thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Dân
tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSND tối cao, TAND tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT (3).

DANH MỤC

Đinh Tiến Dũng

HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng
Kiểm toán Nhà nước)
KÝ HIỆU

TÊN MẪU BIỂU
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

Mẫu số 01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm
… của Bộ (ngành)…
(Áp dụng ch...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2012/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để áp dụng
thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu
hồ sơ kiểm toán, Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà
nước về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết
định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế,
thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Dân
tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSND tối cao, TAND tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT (3).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng
DANH MỤC
Mẫu biểu hồ sơ KTMM - Trang 2
Mẫu biểu hồ sơ KTMM - Người đăng: Pham Huy Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu biểu hồ sơ KTMM 9 10 811