Ktl-icon-tai-lieu

mẫu dự toán sữa chữa nâng cấp đường

Được đăng lên bởi lanhngoc87
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3190 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dự toán GXD - 

MỤC LỤC CÁC BẢNG TÍNH
(Kích vào tên để mở bảng tính tương ứng)
STT

1
2
3

TÊN BẢNG

Bìa (bìa ngoài, bìa lót)
Thuyết minh lập dự toán
Bảng tổng hợp: Dự toán công trình; Chi phí tư vấn; Chi phí khác
DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Bảng dự toán chi phí xây dựng
Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư xây dựng
Bảng phân tích đơn giá chi tiết
Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng
Bảng phụ lục vữa thi công xây dựng
Bảng lương nhân công
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Bảng tính bù giá ca máy thi công xây dựng
Bảng giá trị vật tư thi công xây dựng
Bảng dự toán dự thầu thi công xây dựng
Bảng tiến độ thi công xây dựng
DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ

16
17
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bảng tổng hợp dự toán chi phí thiết bị
Bảng dự toán chi phí mua sắm thiết bị
Bảng tổng hợp chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ
Bảng tổng hợp dự toán chi phí lắp đặt thiết bị
Bảng dự toán chi phí lắp đặt thiết bị
Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư lắp đặt thiết bị
Bảng phân tích đơn giá chi tiết lắp đặt thiết bị
Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường lắp đặt thiết bị
Bảng phụ lục vữa lắp đặt thiết bị
Bảng lương nhân công lắp đặt thiết bị
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công lắp đặt thiết bị
Bảng tính bù giá ca máy lắp đặt thiết bị
Bảng dự toán dự thầu lắp đặt thiết bị
Bảng giá trị vật tư lắp đặt thiết bị
Bảng tiến độ lắp đặt thiết bị
Bảng các thông số ban đầu về công trình
Bảng tính nội suy các định mức tỷ lệ
Bảng tính dự phòng phí

1

Dự toán GXD - 

LỤC CÁC BẢNG TÍNH

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TRÊ

n để mở bảng tính tương ứng)

(Kích để đến địa chỉ tươ
TÊN SHEET

Bia
TM
THKP
Gxd
Dutoan XD
TH&CLVT XD
DGCT XD
VLHT XD
PLV XD
NC XD
GCM XD
BuGCM XD
GVT XD
DTDT XD
TDTC XD
Gtb
Gms
Gdtcg
Gld
Dutoan TB
TH&CLVT TB
DGCT TB
VLHT TB
PLV TB
NC TB
GCM TB
BuGCM TB
DTDT TB
GVT TB
TDTC TB
Ts
QD957
Gdp

2

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dự toán GXD - 

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TRÊN GIAXAYDUNG.VN
(Kích để đến địa chỉ tương ứng trên Internet)
ĐỊA CHỈ

Diễn đàn 
Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Dự toán GXD
Cộng đồng sử dụng và phát triển phần mềm Dự toán GXD
Diễn đàn 
Thư viện 
Cơ sở dữ liệu lập dự toán trên thư viện
Lập trình VBA, Macro4 trong Excel
Công bố giá vật liệu địa phương
Báo giá vật liệu xây dựng từ thị trường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư x...
Dự toán GXD - www.giaxaydung.vn
1
MỤC LỤC CÁC BẢNG TÍNH
(Kích vào tên để mở bảng tính tương ứng)
STT TÊN BẢNG
1
2
3
DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ
16
17
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Bìa (bìa ngoài, bìa lót)
Thuyết minh lập dự toán
Bảng tổng hợp: Dự toán công trình; Chi phí tư vấn; Chi phí khác
Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Bảng dự toán chi phí xây dựng
Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư xây dựng
Bảng phân tích đơn giá chi tiết
Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng
Bảng phụ lục vữa thi công xây dựng
Bảng lương nhân công
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Bảng tính bù giá ca máy thi công xây dựng
Bảng giá trị vật tư thi công xây dựng
Bảng dự toán dự thầu thi công xây dựng
Bảng tiến độ thi công xây dựng
Bảng tổng hợp dự toán chi phí thiết bị
Bảng dự toán chi phí mua sắm thiết bị
Bảng tổng hợp chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ
Bảng tổng hợp dự toán chi phí lắp đặt thiết bị
Bảng dự toán chi phí lắp đặt thiết bị
Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư lắp đặt thiết bị
Bảng phân tích đơn giá chi tiết lắp đặt thiết bị
Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường lắp đặt thiết bị
Bảng phụ lục vữa lắp đặt thiết bị
Bảng lương nhân công lắp đặt thiết bị
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công lắp đặt thiết bị
Bảng tính bù giá ca máy lắp đặt thiết bị
Bảng dự toán dự thầu lắp đặt thiết bị
Bảng giá trị vật tư lắp đặt thiết bị
Bảng tiến độ lắp đặt thiết bị
Bảng các thông số ban đầu về công trình
Bảng tính nội suy các định mức tỷ lệ
Bảng tính dự phòng p
mẫu dự toán sữa chữa nâng cấp đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu dự toán sữa chữa nâng cấp đường - Người đăng: lanhngoc87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
mẫu dự toán sữa chữa nâng cấp đường 9 10 284