Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kiến tập kế toán

Được đăng lên bởi Đỗ Thái Hưng
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Kinh tế quốc dân

SV: Đỗ Thái Hưng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN...........................................................................6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty..................................................................................6
1.1.1. Lịch sử hình thành.....................................................................................................................6
1.1.2. Quá trình phát triển...................................................................................................................7
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty................................................8
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ.............................................................................................................8
1.2.2. Đặc điểm kinh doanh.................................................................................................................9
1.2.3. Công nghệ sản xuất.................................................................................................................10
1.2.4. Tổ chức sản xuất kinh doanh...................................................................................................11
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty..........................................................................................13
1.3.1. Chính sách quản lý..................................................................................................................13
1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý...............................................................................................13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN.............................................................................16
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty...............................................................................16
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán...............................................................................16
2.1.2. Mối quan hệ giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác....................................................16
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán...........................................................................................................16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sác...
Trường Đại học Kinh tế quốc dân SV: Đỗ Thái Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN...........................................................................6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty..................................................................................6
1.1.1. Lịch sử hình thành.....................................................................................................................6
1.1.2. Quá trình phát triển...................................................................................................................7
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty................................................8
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ.............................................................................................................8
1.2.2. Đặc điểm kinh doanh.................................................................................................................9
1.2.3. Công nghệ sản xuất.................................................................................................................10
1.2.4. Tổ chức sản xuất kinh doanh...................................................................................................11
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty..........................................................................................13
1.3.1. Chính sách quản lý..................................................................................................................13
1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý...............................................................................................13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN.............................................................................16
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty...............................................................................16
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán...............................................................................16
2.1.2. Mối quan hệ giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác....................................................16
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán...........................................................................................................16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán.............................................................................18
2.2.1. Các chính sách kế toán chung.................................................................................................18
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.........................................................................19
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán........................................................................19
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán...........................................................................19
2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán..........................................................................20
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu....................................................................21
2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu...........................................................................................................21
2.3.2. Kế toán tài sản cố định............................................................................................................22
2.3.3. Kế toán tiền lương...................................................................................................................24
2.3.4. Kế toán Vốn bằng tiền.............................................................................................................26
1
Mẫu kiến tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu kiến tập kế toán - Người đăng: Đỗ Thái Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Mẫu kiến tập kế toán 9 10 222