Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu

Được đăng lên bởi phantom16
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:...............................
Địa chỉ:..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày........tháng.......năm 2006
Quyển số:............
Số:.......................
Nợ:......................
Có:......................
Họ và tên người nộp tiền:.................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Lý do nộp:.................................................................................................................................
Số tiền:...........................................(Viết bằng chữ):....................................................................
.......................................................................................................................................................
Kèm theo:.........................................................................Chứng từ gốc:
Ngày.........tháng .......năm 20
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................

Đơn vị:...............................
Bộ phận:............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày.......tháng........năm…
Số:........................................

Nợ:...................................
Có:....................................

- Họ và tên người giao:........................................................................................................................
- Theo................................số....................ngày.........tháng........năm.......của...................................
Nhập tại kho:...............................Địa điểm.........................................................................................

S
T
T
A

Tên nhãn hiệu, quy
cách phẩm chất vật tư,...
Đơn vị:............................... Mẫu số 01 – TT
Địa chỉ:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày........tháng.......năm 2006
Quyển số:............
Số:.......................
Nợ:......................
Có:......................
Họ và tên người nộp tiền:.................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Lý do nộp:.................................................................................................................................
Số tiền:...........................................(Viết bằng chữ):....................................................................
.......................................................................................................................................................
Kèm theo:.........................................................................Chứng từ gốc:
Ngày.........tháng .......năm 20
Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................
Mẫu phiếu - Trang 2
Mẫu phiếu - Người đăng: phantom16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu phiếu 9 10 378