Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY

Được đăng lên bởi Thanh Trieu Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC
LÀM CHỦ SỞ HỮU (Mô hình Chủ tịch công ty)
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu).
2. Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật ký từng
trang.
3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại
diện theo ủy quyền theo quy định sau:
- Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ
chiếu) còn hiệu lực.
- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác
nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định ( một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận có
quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận đăng ký công dân;
Giấy xác nhận có gốc Việt Nam; Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam và các giấy
tờ khác theo quy định của pháp luật).
- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
- Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu.
4. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương
khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.
5. Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
6. Nếu người nộp hồ sơ không phải là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám
đốc của công ty:
- Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo khoản
3.1) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính
quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
Ghi chú:
1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo
hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền ( tham khảo danh sách ngành nghề cần có vốn pháp định ).
Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn:
- Quyết định giao góp vốn của chủ sở hữu;
- Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được
phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của chủ sở hữu. Số tiền ký quỹ phải bằng số
vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đối với số vốn góp bằng tài sản; phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở
Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực
tính đến ngày nộp hồ sơ...
II. HỒ ĐĂNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC
LÀM CHỦ SỞ HỮU (Mô hình Chủ tịch công ty)
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu).
2. Dự thảo điều l công ty do chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật từng
trang.
3. Giấy tờ chứng thực nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại
diện theo ủy quyền theo quy định sau:
- Đối với công dân Việt Nam trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ
chiếu) còn hiệu lực.
- Đối với người Việt Nam đnh nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác
nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định ( một trong các giấy tờ sau: Giấy chng nhận
quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận mất quốc tch Việt Nam; Giấy xác nhận đăng ký công dân;
Giấy xác nhận gốc Việt Nam; Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam và các giấy
tờ khác theo quy định của pháp luật).
- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
- Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu.
4. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc giấy t tương đương
khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của ch sở hữu công ty là tổ chức.
5. Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
6. Nếu người nộp hsơ không phải là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch ng ty hoặc Giám
đốc của công ty:
- Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực nhân hợp pháp khác theo khoản
3.1) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ thay xác nhận của chính
quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
Ghi chú:
1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo
hồ đăng kinh doanh phải thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của quan, tổ
chức có thẩm quyền ( tham khảo danh sách ngành nghề cần có vốn pháp định ).
Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn:
- Quyết định giao góp vốn của chủ sở hữu;
- Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải xác nhận của ngân hàng thương mại được
phép hoạt động tại Việt Nam về số tiềnquỹ của ch sở hữu. S tiền quỹ phải bằng số
vốn góp bằng tiền của chủ sở hữu và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh;
MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY - Trang 2
MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY - Người đăng: Thanh Trieu Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY 9 10 516