Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường kiểm toán

Được đăng lên bởi trinhmy0026-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moâi tröôøng kieåm toaùn Nguyeãn Trí Tri - UEH
BAØI TAÄP KIEÅM TOAÙN
CHÖÔNG 2 : MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN
PHAÀN BAØI TAÄP
Baøi 1
Cho bieát trong tình huoáng naøo sau ñaây KTV ñaõ vi phaïm caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc ngh
nghieäp vaø giaûi thích:
a. Giaùm ñoác ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn laø chuù ruoät cuûa KTV.
b. Keá toaùn tröôûng ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn laø meï ruoät cuûa KTV.
c. KTV nhaän lôøi cung caáp dòch vuï laäp BCTC cho ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn.
d. KTV yeâu keá toaùn tröôûng cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn.
e. Ñôn ñöôïc kieåm toaùn taëng KTV moät saáp veù soá trò giaù 50.000ñ vaøo cuoái cuoäc
kieåm toaùn.
f. KTV mua moät soá coå phieáu cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn trò giaù 10.000.000ñ.
Baøi 2
Cho bieát caùc phaùt bieåu sau ñaây ñuùng hay sai vaø giaûi thích:
a. Khi kieåm toaùn BCTC KTV coù traùch nhieäm laäp vaø trình baøy BCTC
b. Taát caû caùc sai leäch coù soá tieàn treân 1.000 trieäu ñoàng ñeàu troïng yeáu
c. KTV coù traùch nhieäm kieåm tra toaøn boä caùc nghieäp vuï phaùt sinh taïi ñôn vò
d. KTV phaûi tìm ra taát caû caùc sai phaïm cuûa ñôn vò
e. KTV phaûi baûo ñaûm tuyeät ñoái veà söï trung thöïc vaø chính xaùc cuûa BCTC
f. Neáu kieåm tra taát caû caùc nghieäp vuï phaùt sinh, KTV ctheå baûo ñaûm tuyeät ñoái veà söï
chính xaùc cuûa BCTC.
PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM
1. Trong quaù trình thöïc hieän kieåm toaùn , kieåm toaùn vieân phaûi “toû ra” ñoäc laäp ñeå :
a. Haïn cheá ruûi ro .
b. Trôû neân ñoäc laäp thaät söï.
c. Duy trì söï tin caäy cuûa xaõ hoäi.
d. Chaáp haønh chuaån möïc kieåm toaùn .
1
Môi trường kiểm toán - Trang 2
Môi trường kiểm toán - Người đăng: trinhmy0026-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Môi trường kiểm toán 9 10 655