Ktl-icon-tai-lieu

Môn Kế Toán

Được đăng lên bởi tankiemma93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu ĐTĐA-02a

Trường Đại học Duy Tân

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Khoa: Kế toán

Môn:

Bộ môn: Kế toán tài chính

Khối lớp:
Học kỳ:

Đề số:

Nguyên lý kế toán 2
Đại học
II

01

Năm học: 2011 - 2012

Thời gian làm bài:

90 phút

Câu 1:(2 điểm) Nhận định Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn:
1. Sổ trong hình thức Nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào Sổ Nhật ký chung.
2. Các hình thức kế toán đều sử dụng sổ Cái.
3. Trong hình thức Nhật ký chung có 3 sổ Nhật ký đặc biệt.
4. Phương pháp ghi bổ sung có thể sửa chữa tất cả các sai sót kế toán.
Câu 2:(8 điểm) Bài tập
Công ty TNHH TM & DV Đức Tài , địa chỉ 79 Võ Như Hưng, TP. Đà Nẵng trong
tháng 01/2012 có tình hình tài chính như sau:
I.
Số dư đầu kỳ của một số TK :
TK 111

500.000.000

TK 311

800.000.000

TK 112

700.000.000

TK 331

1.200.000.000

TK 131

650.000.000

TK 334

300.000.000

TK 156

2.700.000.000

TK 341

1.300.000.000

TK157

75.000.000

TK 411

1.400.000.000

TK 211

800.000.000

TK 421

400.000.000

TK 214

25.000.000

II.
Trong kỳ, có các nghiệp vụ kinh tế như sau:
1. Ngày 02/01: Phiếu nhập kho số 101, Phiếu chi số 200. Mua hàng hóa nhập
kho, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 187.000.000. Doanh nghiệp đã
thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
2. Ngày 03/01: Phiếu chi số 201, chi tiền mặt trả nợ cho người bán 300.000.000
3. Ngày 05/01: Phiếu nhập kho số 102, Nhập kho toàn bộ lô hàng hóa gửi đi bán
kỳ trước do khách hàng không đồng ý mua.
4. Ngày 09/01:Phiếu xuất kho 157, xuất lô hàng hóa tiêu thụ trực tiếp, giá vốn lô
hàng là 100.000.000. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% là 132.000.000 (HĐ
GTGT số 27865).

5. Ngày 10/01: Phiếu chi số 202, chi tiền tạm ứng cho Ô.Huy đi công tác số tiền
10.000.000.
6. Ngày 15/01: Phiếu thu 195, Thu tiền nợ khách hàng ở nghiệp vụ số 4.
7. Ngày 16/01: Phiếu chi số 203, Chi tiền mặt nộp tiền điện và tiền nước cho bộ
phận bán hàng là 15.750.000, bộ phận Quản lý doanh nghiệp 10.500.000 ( đã
bao gồm thuế GTGT 5%)
8. Ngày 20/01: Phiếu xuất kho 158, xuất bán trực tiếp lô hàng hóa, giá vốn lô
hàng là 500.00.000, giá bán đã bao gồm thuế GTGT 5% là 693.000.000 (HĐ
GTGT số 27866)
9. Ngày 22/01: Phiếu chi số 204, Chi tiền mặt trả tiền vận chuyển hàng đi bán ở
ngày 20/01 là 3.150.000 (đã bao gồm thuế GTGT 5%).
10. Ngày 25/01: Phiếu chi số 205, Chi tiền mặt phục vụ tiếp khách số tiền
5.000.000.
11. Ngày 31/01: + Bảng tính tiền lương 01, tính tiền lương phải trả cho nhân viên
bán hàng 150.000.000, tiền lương cho nhân viên QLDN 80.000.000.
+ Các khoản trích theo lương cho nhân viên bán h...
Trường Đại học Duy Tân
Khoa: Kế toán
Bộ môn: Kế toán tài chính
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Nguyên lý kế toán 2
Khối lớp: Đại học
Học kỳ: II Năm học: 2011 - 2012
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề số:
01
Câu 1:(2 điểm) Nhận định Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn:
1. Sổ trong hình thức Nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào Sổ Nhật ký chung.
2. Các hình thức kế toán đều sử dụng sổ Cái.
3. Trong hình thức Nhật ký chung có 3 sổ Nhật ký đặc biệt.
4. Phương pháp ghi bổ sung có thể sửa chữa tất cả các sai sót kế toán.
Câu 2:(8 điểm) Bài tập
Công ty TNHH TM & DV Đức Tài , địa chỉ 79 Như ng, TP. Đà Nẵng trong
tháng 01/2012 có tình hình tài chính như sau:
I. Số dư đầu kỳ của một số TK :
TK 111 500.000.000 TK 311 800.000.000
TK 112 700.000.000 TK 331 1.200.000.000
TK 131 650.000.000 TK 334 300.000.000
TK 156 2.700.000.000 TK 341 1.300.000.000
TK157 75.000.000 TK 411 1.400.000.000
TK 211 800.000.000 TK 421 400.000.000
TK 214 25.000.000
II. Trong kỳ, có các nghiệp vụ kinh tế như sau:
1. Ngày 02/01: Phiếu nhập kho số 101, Phiếu chi số 200. Mua ng hóa nhập
kho, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% 187.000.000. Doanh nghiệp đã
thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
2. Ngày 03/01: Phiếu chi số 201, chi tiền mặt trả nợ cho người bán 300.000.000
3. Ngày 05/01: Phiếu nhập kho số 102, Nhập kho toàn bộ hàng hóa gửi đi bán
kỳ trước do khách hàng không đồng ý mua.
4. Ngày 09/01:Phiếu xuất kho 157, xuất lô hàng hóa tiêu thụ trực tiếp, giá vốn lô
hàng là 100.000.000. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% là 132.000.000 (HĐ
GTGT số 27865).
Mẫu ĐTĐA-02a
Môn Kế Toán - Trang 2
Môn Kế Toán - Người đăng: tankiemma93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Môn Kế Toán 9 10 492