Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ huy động vốn

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 1
CHÖÔNG 2
NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 2
MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Tìm hieåu veà hoaït ñoäng huy ñoäng voán cuûa NHTM
Hoïc xong chöông naøy, sinh vieân coù theå hieåu ñöôïc:
Taàm quan troïng cuûa NV huy ñoäng voán ñoái vôùi
NHTM
Ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng töøng loaïi taøi khoaûn.
Hieåu vaø naém vöõng ñöôïc caùc loaïi giaáy tôø coù giaù vaø
coâng duïng cuûa chuùng trong vieäc huy ñoäng voán cho
ngaân haøng.
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Peter S.Rose, Qun tr NHTM (Commercial Bank
Management): Chương 4, 6, 7, 12,13,14,15.
PGS.TS. Ñinh Thò Muøi, Nghieäp vuï NHTM, NXB
Taøi chính, 2005
Nghò ñònh 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/9/2000 veà t
chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM
Quyeát ñònh 02/2005/QÑ NHNN veà quy cheá phaùt
haønh GTCG cuûa TCTD ñeå huy ñoäng voán trong
nöôùc
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 4
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ NGHIEÄP V
HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM.
NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG TIEÀN GÖÛI CUÛA
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN QUA PHAÙT
HAØNH GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ
NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN TÖØ CAÙC TCTD
VAØ TÖØ NHNN
QUAÛN LYÙ NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 5
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ NGHIEÄP VUÏ
HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM
Khaùi nieäm nghieäp vuï huy ñoäng voán
Taàm quan troïng cuûa nghieäp vuï huy ñoäng
voán
Ñoái vôùi ngaân haøng.
Ñoái vôùi caùc khaùch haøng
Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán huy ñoäng voán
Nguyeân taéc huy ñoäng voán cuûa NHTM
9/10/2012 NV HUY ĐỘNG VỐN 6
KHAÙI NIEÄM
NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN
Huy ñoäng voán laø NHTM tieáp nhaän tieàn nhaøn roãi töø caùc
toå chöùc kinh teá vaø daân ôùi nhieàu hình thöùc khaùc
nhau, nhaèm boå sung nguoàn voán cho hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa NHTM
Hay :
Huy ñoäng voán laø nghieäp vuï taøi saûn nôï nhaèm taïo nguoàn
voán cho ngaân haøng hoaït ñoäng.
Nhìn vaøo baûng caân ñoái taøi saûn cuûa NHTM, chuùng ta
thaáy raèng NV huy ñoäng voán ñöôïc phaûn aùnh beân TS
Nôï. Do ñoù, NV huy ñoäng voán coøn ñöôïc goïi laø NV TS
nôï.
Nghiệp vụ huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ huy động vốn - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghiệp vụ huy động vốn 9 10 278