Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖ
CHÖÔNG 4
NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN

TAØ
TAØI LIEÄ
LIEÄU THAM KHAÛ
KHAÛO
– Nghiệp vụ tín duïng ngaân haøng (Ths.Buøi Diệu
Anh vaø cộng sự, 2009)
– Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi Commercial banking ( Peter Rose, 2002,
chöông 17, 18, 20)
– Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)

MUÏ
MUÏC TIEÂU CUÛ
CUÛA BAØ
BAØI HOÏ
HOÏC:
C:
• Chöông naøy taäp trung nghieân cöùu nghieäp
vuï cho vay ngaén haïn döôùi goùc ñoä caùc saûn
phaåm tín duïng vaø kyõ thuaät caáp tín duïng.
• Caùch vaän duïng caùc saûn phaåm vaø kyõ thuaät
ñoù sao cho thích öùng vôùi töøng loaïi nhu caàu
vay voán, khaû naêng taøi chính vaø möùc ñoä ruûi
ro cuûa doanh nghieäp.

NOÄ
NOÄI DUNG BAØ
BAØI HOÏ
HOÏC
• MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG ÑOÁI VÔÙI CHO
VAY NGAÉN HAÏN
• NGHIEÄP VUÏ CHO VAY THEO MOÙN
(TÖØNG LAÀN)
• CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG
(HMTD)
• CHO VAY THAÁU CHI
• CHIEÁT KHAÁU GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ
(GTCG)

MOÄ
MOÄT SOÁ
SOÁ VAÁ
VAÁN ÑEÀ CHUNG ÑOÁI VÔÙ
VÔÙI CHO
VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN

YEÂU CAÀ
CAÀU CHUNG
ÑOÁI VÔÙ
VÔÙI CHO VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN

• Yeâu caàu chung ñoái vôùi cho vay ngaén haïn
• Quy trình nghieäp vuï cho vay ngaén haïn .
• Giôùi haïn vaø haïn cheá trong cho vay ngaén
haïn

• Nhu caàu tín duïng ngaén haïn, xuaát phaùt töø :
- Ñoái vôùi doanh nghieäp laø nhu caàu taøi trôï taøi
saûn löu ñoäng taïm thôøi, thôøi vuï.
- Ñoái vôùi coâng chuùng laø nhu caàu mua saém,
sinh hoaït.
- Ñoái vôùi caùc thöông vuï, laø nhu caàu taøi trôï
thieáu huït trong thanh toaùn

1

YEÂU CAÀ
CAÀU CHUNG
ÑOÁI VÔÙ
VÔÙI CHO VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN

• Nguoàn taøi trôï nhu caàu voán ngaén haïn

YEÂU CAÀ
CAÀU CHUNG
ÑOÁI VÔÙ
VÔÙI CHO VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN
• Nguyeân taéc vay voán

- Ñoái vôùi doanh nghieäp goàm voán löu ñoäng
roøng, nôï thöông maïi, nôï tích luõy, vay ngaân
haøng.
- Ñoái vôùi coâng chuùng laø thu nhaäp
- Ñoái vôùi ngaân haøng laø khaû naêng huy ñoäng
caùc nguoàn voán ngaén haïn;
- Ñoái vôùi caùc thöông vuï laø chieát khaáu caùc
giaáy tôø coù giaù ngaén haïn

- Söû duïng voán ñuùng muïc ñích ñaõ thoûa thuaän trong
HÑTD;
- Hoaøn traû nôï goác vaø laõi vay ñuùng thôøi haïn thoûa
thuaän

YEÂU CAÀ
CAÀU CHUNG
ÑOÁI VÔÙ
VÔÙI CHO VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN

QUY TRÌNH NGHIEÄ
NGHIEÄP VUÏ
VUÏ
CHO VAY NGAÉ
NGAÉN HAÏ
HAÏN

• Caùc phöông thöùc cho vay ngaén haïn
- Cho vay theo moùn
- Cho vay theo haïn möùc tín duïng
- Chieát...
1
CH
CH
Ö
Ö
ÔNG 4
ÔNG 4
NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN
MU
MU
Ï
Ï
C TIEÂU CU
C TIEÂU CU
Û
Û
A BA
A BA
Ø
Ø
I HO
I HO
Ï
Ï
C:
C:
Chöông naøy taäp trung nghieân cöùu nghieäp
vuï cho vay ngaén haïn ôùi goùc ñ caùc saûn
phaåm tín duïng vaø kyõ thuaät caáp tín duïng.
Caùch vaän duïng caùc saûn phaåm vaø kyõ thuaät
ñoù sao cho thích öùng vôùi töøng loaïi nhu caàu
vay voán, khaû naêng taøi chính vaø möùc ñ ruûi
ro cuûa doanh nghieäp.
TA
TA
Ø
Ø
I LIE
I LIE
Ä
Ä
U THAM KHA
U THAM KHA
Û
Û
O
O
Nghip v tín duïng ngaân haøng (Ths.Buøi Diu
Anh vaø cng s, 2009)
Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi -
Commercial banking ( Peter Rose, 2002,
chöông 17, 18, 20)
Quyeát ñònh 1627 v quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi b sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)
NO
NO
Ä
Ä
I DUNG BA
I DUNG BA
Ø
Ø
I HO
I HO
Ï
Ï
C
C
MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG ÑOÁI VÔÙI CHO
VAY NGAÉN HAÏN
NGHIEÄP VUÏ CHO VAY THEO MOÙN
(TÖØNG LAÀN)
CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG
(HMTD)
CHO VAY THAÁU CHI
CHIEÁT KHAÁU GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ
(GTCG)
MO
MO
Ä
Ä
T SO
T SO
Á
Á
VA
VA
Á
Á
N
N
Ñ
Ñ
E
E
À
À
CHUNG
CHUNG
Ñ
Ñ
O
O
Á
Á
I VÔ
I VÔ
Ù
Ù
I CHO
I CHO
VAY NGA
VAY NGA
É
É
N HA
N HA
Ï
Ï
N
N
Yeâu caàu chung ñoái vôùi cho vay ngaén haïn
Quy trình nghieäp vuï cho vay ngaén haïn .
Giôùi haïn vaø haïn cheá trong cho vay ngaén
haïn
YEÂU CA
YEÂU CA
À
À
U CHUNG
U CHUNG
Ñ
Ñ
O
O
Á
Á
I VÔ
I VÔ
Ù
Ù
I CHO VAY NGA
I CHO VAY NGA
É
É
N HA
N HA
Ï
Ï
N
N
Nhu caàu tín duïng ngaén haïn, xuaát phaùt töø :
- Ñoái vôùi doanh nghieäp laø nhu caàu taøi trôï taøi
saûn löu ñoäng taïm thôøi, thôøi vuï.
- Ñoái vôùi coâng chuùng l nhu caàu mua saém,
sinh hoaït.
- Ñoái ùi caùc thöông vuï, laø nhu caàu taøi trôï
thieáu huït trong thanh toaùn
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 636