Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC


NGHIEÄP VUÏ CHO VAY TIEÂU DUØNG
VAØ CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN

Chöông naøy nhaèm giôùi thieäu moät soá ñaëc
tröng coù cô baûn vaø nhöõng noäi dung coù tính
nghieäp vuï cuûa cho vay tieâu duøng (CVTD)
nhö:






9/10/2012

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

1

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO






9/10/2012

3

CHO VAY TIEÂU DUØNG (CVTD)






9/10/2012

Cho vay mua nhaø, xaây döïng nhaø ôû.
Cho vay mua saém ñoà duøng gia ñình.
Cho vay mua xe
Cho vay du hoïc, chöõa beänh, du lòch, …

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

9/10/2012

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

2



CHO VAY TIEÂU DUØNG






Ñaëc ñieåm vaø lôïi ích cuûa cho vay tieâu duøng
Caùc loaïi cho vay tieâu duøng
Caùc kyõ thuaät trong cho vay tieâu duøng

CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN

9/10/2012

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

4

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CHO VAY TIEÂU DUØNG

Cho vay tieâu duøng laø caùc khoaûn cho vay
nhaèm taøi trôï cho nhu caàu chi tieâu cuûa ngöôøi
tieâu duøng, bao goàm caù nhaân vaø hoä gia ñình.


Tìm hieåu nhöõng neùt ñaëc thuø trong cho vay
hoä noâng daân.

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Tín duïng ngaân haøng (Hoà Dieäu, 2001)
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)
Luaät caùc TCTD
Nghieäp vuï NHTM (PGS.TS. Ñinh Thò Muøi,
NXB Taøi chính, 2005)
CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

Ñaëc ñieåm vaø lôïi ích cho vay tieâu duøng
Caùc loaïi cho vay tieâu duøng
Caùc kyõ thuaät trong cho vay tieâu duøng

5





Quy moâ cuûa töøng moùn vay thöôøng nhoû,
nhöng soá löôïng caùc moùn vay nhieàu.
CVTD thöôøng coù ruûi ro cao hôn so vôùi caùc
loaïi cho vay trong lónh vöïc thöông maïi vaø
coâng nghieäp, vì vaäy laõi suaát cuûa CVTD cuõng
thöôøng cao hôn so vôùi laõi suaát cuûa caùc loaïi
cho vay trong lónh vöïc naøy.

9/10/2012

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

6

1

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CHO VAY TIEÂU DUØNG





ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CHO VAY TIEÂU DUØNG

Nhu caàu vay tieâu duøng cuûa khaùch haøng
thöôøng phuï thuoäc vaøo chu kyø kinh teá.
Nhu caàu vay tieâu duøng cuûa khaùch haøng haàu
nhö ít co daõn vôùi laõi suaát. Thoâng thöôøng,
ngöôøi ñi vay quan taâm tôùi soá tieàn phaûi thanh
toaùn hôn laø laõi suaát.
Möùc thu nhaäp vaø trình ñoä hoïc vaán laø hai
bieán soá quan heä raát maät thieát tôùi nhu caàu
vay tieâu duøng cuûa khaùch haøng.

9/10/2012

CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN

7

LÔÏI ÍCH CUÛA CHO ...
1
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 1
CHƯƠNG 6
NGHIEÄP VUÏ CHO VAY TIEÂU DUØNG
VAØ CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 2
MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
Chöông naøy nhaèm giôùi thieäu moät soá ñaëc
tröng coù baûn vaø nhöõng noäi dung coù tính
nghieäp vuï cuûa cho vay tieâu duøng (CVTD)
nhö:
Ñaëc ñieåm vaø lôïi ích cho vay tieâu duøng
Caùc loaïi cho vay tieâu duøng
Caùc kyõ thuaät trong cho vay tieâu duøng
Tìm hieåu nhöõng neùt ñaëc thuø trong cho vay
hoä noâng daân.
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tín duïng ngaân haøng (Hoà Dieäu, 2001)
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc
TCTD vaø Quy cheá 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy
03/02/2005 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy
cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng
(1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001)
Luaät caùc TCTD
Nghieäp vuï NHTM (PGS.TS. Ñinh Thò Muøi,
NXB Taøi chính, 2005)
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 4
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
CHO VAY TIEÂU DUØNG
Ñaëc ñieåm vaø lôïi ích cuûa cho vay tieâu duøng
Caùc loaïi cho vay tieâu duøng
Caùc kyõ thuaät trong cho vay tieâu duøng
CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 5
CHO VAY TIEÂU DUØNG (CVTD)
Cho vay tieâu duøng laø caùc khoaûn cho vay
nhaèm taøi trôï cho nhu caàu chi tieâu cuûa ngöôøi
tieâu duøng, bao goàm caù nhaân vaø hoä gia ñình.
Cho vay mua nhaø, xaây döïng nhaø ôû.
Cho vay mua saém ñoà duøng gia ñình.
Cho vay mua xe
Cho vay du hoïc, chöõa beänh, du lòch,
9/10/2012 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ HỘ NÔNG DÂN 6
ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CHO VAY TIEÂU DUØNG
Quy moâ cuûa töøng moùn vay thöôøng nhoû,
nhöng soá löôïng caùc moùn vay nhieàu.
CVTD thöôøng coù ruûi ro cao hôn so vôùi caùc
loaïi cho vay trong lónh vöïc thöông maïi vaø
coâng nghieäp, vaäy laõi suaát cuûa CVTD cuõng
thöôøng cao hôn so ùi laõi suaát cuûa caùc loaïi
cho vay trong lónh vöïc naøy.
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 969