Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ xuất kho và các bút khoán định khoản

Được đăng lên bởi Bình Boong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định
khoản
1. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
A. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các
hoạt động sau:
1.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ
lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng

2.

Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu
dùng cho sản xuất

3.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

4.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

5.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B. Định khoản
Nợ TK 154, 641, 623, 627,…
Có TK 152

Nguyên liệu, vật liệu

2. Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa
lớn TSCĐ
A. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn
TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn
TSCĐ

B. Định khoản
Nợ TK 241
Có TK 152

Xây dựng cơ bản dở dang
Nguyên liệu, vật liệu

3. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty
khác
A. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoác đưa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm
soát hoặc vào công ty liên kết, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa

2.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng
kiểm soát hoặc vào công ty liên kết

B. Định khoản
Nợ TK 222, 223
Có TK 152, 156

4. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến
A. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên vật liệu, hàng hóa để đem đi gia công, chế biến, thông thường sẽ phát sinh
các hoạt động sau:
1.

Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng hóa đi gia công, chế biến sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

2.

K...
Nghip v Xut kho và các bút toán đnh
khon


 !"#
$%&'(
  !"#$%&
'%$'($) !
* '( +,-,(.&/-01%',(
23
4 5'%$6,7085 !9,.:;20(
< 6,=
> =,?@,?
)*+,
-./01 21 234 235 6
78/03- 
3$%&%9!:7);<'='
>/?7*

89<$%&%9!@ABC;<'='>
/?7* !"#$%&'(
 A$,"#$%7B&'%$/-7
* 5'%$6,7085 !9,.:;20(
4 6,=
< =,?@,?
> C#$%/%01%',(7D.,B )02A"EF'G
=HI
)*+,
-./31@ABCD'
78/03- 
Nghiệp vụ xuất kho và các bút khoán định khoản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ xuất kho và các bút khoán định khoản - Người đăng: Bình Boong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiệp vụ xuất kho và các bút khoán định khoản 9 10 87