Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Kelamat Mit
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I

BAÛN CHAÁT VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN ................................................... 2

CHÖÔNG II

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN
XUAÁT KINH DOANH ............................................................................................. 5

CHÖÔNG III TAØI KHOAÛN VAØ GHI SOÅ KEÙP ................................................................................ 7
CHÖÔNG IV TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN ............................................................. 13
CHÖÔNG V

CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ .................................................................. 16

CHÖÔNG VI KEÁ TOAÙN CAÙC NGHIEÄP VUÏ CHUÛ YEÁU TRONG DOANH NGHIEÄP. ................ 19
CHÖÔNG VII SOÅ KEÁ TOAÙN – KYÕ THUAÄT GHI SOÅ KEÁ TOAÙN................................................ 31

Trang1

CHÖÔNG I
BAÛN CHAÁT VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN
1.1. Baûn Chaát Keá Toaùn
1.1.1. Khaùi nieäm keá toaùn
Coù nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà keá toaùn. Tuy nhieân caùc khaùi nieäm naøy ñeàu xoay
quanh hai khía caïnh: Khía caïnh khoa hoïc vaø khía caïnh ngheà nghieäp.
Xeùt treân khía caïnh khoa hoïc thì keá toaùn ñöôïc xaùc ñònh ñoù laø khoa hoïc veà thoâng tin vaø
kieåm tra caùc hoaït ñoäng kinh teá, taøi chính gaén lieàn vôùi moät toå chöùc nhaát ñònh (goïi chung laø chuû
theå) thoâng qua moät heä thoáng caùc phöông phaùp rieâng bieät.
Xeùt treân khía caïnh ngheà nghieäp thì keá toaùn ñöôïc xaùc ñònh laø coâng vieäc tính toaùn vaø ghi
cheùp baèng con soá moïi hieän töôïng kinh teá taøi chính phaùt sinh taïi moät toå chöùc nhaát ñònh nhaèm
phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò thoâng qua 3 thöôùc ño: tieàn,
hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng trong ñoù tieàn teä laø thöôùc ño chuû yeáu.
1.1.2. Caùc ñoái töôïng söû duïng thoâng tin keá toaùn
- Caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp
- Caùn boä coâng nhaân vieân; caùc coå ñoâng; chuû sôû höõu.
- Caùc beân lieân doanh, nhaø taøi trôï voán, nhaø ñaàu tö.
- Khaùch haøng, nhaø cung caáp.
- Cô quan thueá; cuïc thoáng keâ.
- Caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caáp chuû quaûn.

1.2. Ñoái töôïng cuûa keá toaùn
Ñoái töôïng keá toaùn laø taøi saûn: thuoäc quyeàn quaûn lyù vaø söû duïng cuûa doanh nghieäp cuõng
nhö söï vaän ñoäng, thay ñoåi cuûa taøi saûn trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.
Taøi saûn trong doanh nghieäp bao giôø cuõng bieåu hieän treân hai maët: keát caáu cuûa taøi saûn
(cho bieát taøi saûn goàm nhöõng gì?...
Trang1
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I BAÛN CHAÁT VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KEÁ TOAÙN ................................................... 2
CHÖÔNG II BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN
XUAÁT KINH DOANH ............................................................................................. 5
CHÖÔNG III TAØI KHOAÛN VAØ GHI SOÅ KEÙP ................................................................................ 7
CHÖÔNG IV TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN ............................................................. 13
CHÖÔNG V CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ .................................................................. 16
CHÖÔNG VI KEÁ TOAÙN CAÙC NGHIEÄP VUÏ CHUÛ YEÁU TRONG DOANH NGHIEÄP. ................ 19
CHÖÔNG VII SOÅ KEÁ TOAÙN KYÕ THUAÄT GHI SOÅ KEÁ TOAÙN................................................ 31
nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý kế toán - Người đăng: Kelamat Mit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
nguyên lý kế toán 9 10 245